Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chuyển động doanh nghiệp

Lợi nhuận TTC Land năm 2020 dự kiến giảm 65%, cổ đông đừng trông chờ cổ tức

Năm 2020 TTC Land sẽ không chia cổ tức, đồng thời mua lại tối đa 73 triệu cổ phiếu. Ước tính TTC Land có thể chi ra khoảng 450 tỷ đồng nhằm mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần để giảm lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.