LDG Group tiếp tục hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2021 vì dịch bệnh

Mới đây CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, Mã: LDG) vừa có thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai.

Theo thông tin từ phía LDG Group ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần hai của công ty tiếp tục không thể tổ chức do phải chấp hành chỉ đạo của TP Hồ Chí Minh về thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 kể từ 0h ngày 31/5/2021.

Công văn số 144/2021/CV-LDG về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của LDG Group.  
Công văn số 144/2021/CV-LDG về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của LDG Group.  

Theo đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần hai dự kiến tổ chức vào 14h30 ngày 7/6 sắp tới sẽ được tạm hoãn và dời sang thời điểm thích hợp đến khi có thông báo mới. Trước đó, vào ngày 15/4, LDG Group đã hủy ĐHĐCĐ 2021 lần thứ nhất do không đủ điều kiện tiến hành.

Cụ thể, Theo dự kiến ĐHĐCĐ thường niên lần 1 năm 2021 của CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) sẽ được tổ chức vào ngày 15/4/2021. Tuy nhiên sự kiện đã phải hủy bỏ do không đủ điều kiện tổ chức.

Theo thông báo từ Ban tổ chức đại hội, tính tới thời điểm 15 giờ 30, số lượng cổ đông tham dự là 111, đại diện hơn 91 triệu cổ phần, tương ứng 38,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Mà theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, “cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

ĐHĐCĐ 2021 bất thành của LDG vào chiều ngày 15/04/2021.  
ĐHĐCĐ 2021 bất thành của LDG vào chiều ngày 15/04/2021.  

Theo tài liệu ĐHĐCĐ công bố trước đó cho biết, năm 2021 LDG đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.574 tỷ đồng, tăng 13,4% và lãi sau thuế 301 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với kết quả thực hiện của năm 2020 (13 tỷ đồng). Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng; đẩy mạnh phát triển quỹ đất đầu tư các dự án.

Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản không quá 20% tổng tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Tại ĐHĐCĐ tới đây, HĐQT LDG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ là 12 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ phần lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Về kế hoạch phân phối LNST năm 2021, LDG dự kiến trích lập 3% cho quỹ khen thưởng; 2% cho quỹ phúc lợi; 2% cho quỹ đầu tư phát triển; 10% phần lãi sau thuế vượt kế hoạch thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT; 10% phần lãi sau thuế vượt kế hoạch thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành.

HĐQT của LDG cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.402 tỷ đồng lên thành 2.412 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 1 triệu cổ phần, chiếm 0,42% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Bảo Châu

Theo Kinh doanh & Phát triển