Sau khi được thông qua, kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Inforgraphic: 6 điểm mới nổi bật trong Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống