An Gia báo lãi trước thuế quý III tăng 4 lần, đạt 320 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã có một quý III/2023 khá thành công xét trên góc độ lợi nhuận.

An Gia báo lãi trước thuế quý III tăng 4 lần, đạt 320 tỷ
An Gia báo lãi trước thuế quý III tăng 4 lần, đạt 320 tỷ

Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của AGG đạt 1.848 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ cải thiện giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 485 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,71% của cùng kỳ lên 26,24%.

Trong quý, AGG có thêm 93 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 12%), chủ yếu do tăng thu nhập phát sinh liên quan hợp đồng BCC và 33 tỷ đồng lợi nhuận khác, chủ yếu là tiền phạt thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, công ty cũng tiết giảm được các loại chi phí hoạt động như: chi phí tài chính 74 tỷ đồng, giảm 14%; chi phí bán hàng 181 tỷ đồng, giảm 6%; chi phí quản lý 15 tỷ đồng, giảm 35%.

Kết quả, AGG có lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 4 lần; lợi nhuận sau thuế 206 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong 7 quý qua của công ty.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của AGG đạt 3.714 tỷ đồng, giảm 32%; lợi nhuận gộp đạt 918 tỷ đồng, giảm 3%.

Hoạt động tài chính tiếp tục “tỏa sáng” với doanh thu 272 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi chi phí giảm 37%, đạt 173 tỷ đồng. Cùng với việc tiết giảm thêm các chi phí khác, AGG đã kết thúc 9 tháng với lợi nhuận trước thuế 517 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận sau thuế 351 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của AGG đạt 8.457 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 65% tài sản, đạt 5.531 tỷ đồng, giảm 3%, phần lớn là khoản cho vay bên liên quan và hợp tác đầu tư (BCC).

Hàng tồn kho cũng giảm 42%, đạt 2.165 tỷ đồng, chiếm 25% tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: The Westgate (1.468 tỷ đồng, giảm 46%), The Standard (260 tỷ đồng, giảm 38%), The Signial (321 tỷ đồng, giảm 14%)…

Như vậy, các khoản phải thu và hàng tồn kho đã chiếm tới 90% tài sản của AGG. Đây là một tỷ lệ phản ánh chất lượng tài sản ở mức xấu.

Nợ phải trả của AGG tại ngày 30/9/2023 đạt 5.437 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm. Đáng chú ý trong đó là nợ vay, đạt 1.406 tỷ đồng, giảm 8% và khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, đạt 1.176 tỷ đồng, giảm 62%.

Vốn chủ sở hữu của AGG đã tăng 11% so với đầu năm, đạt 3.020 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,8 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của AGG rất xấu khi âm 832 tỷ đồng (cùng kỳ dương 2.533 tỷ đồng) chủ yếu do giảm các khoản phải trả (2.315 tỷ đồng), tăng các khoản phải thu (373 tỷ đồng), đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (269 tỷ đồng).

Trong kỳ, AGG đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác; thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, khiến dòng tiền đầu tư dương 588 tỷ đồng.

Dù vậy, với việc dòng tiền đi vay giảm 76%, còn 373 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm tới 464 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối quý III/2023 chỉ còn 258 tỷ đồng, giảm 64% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance