Cho vay bất động sản tại Techcombank chiếm 35,22% tổng dư nợ

Dư nợ trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Techcombank vào thời điểm cuối năm 2023 lên đến 176.804 tỷ đồng, chiếm 34,09% tổng dư nợ.

Trụ sở Techcombank tại TP.HCM.  
Trụ sở Techcombank tại TP.HCM.  

Cho vay cá nhân giảm, kinh doanh bất động sản tăng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Techcombank đạt 849.482 tỷ đồng, tăng 21,52% so với đầu năm (+150.449 tỷ đồng).

Tiền gửi của khách hàng đạt 454.661 tỷ đồng, tăng 26,86% (+96.257 tỷ đồng). Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 181.474 tỷ đồng giúp tỷ lệ CASA ở mức rất cao 39,9% so với mức 37% của đầu năm. Ngoài ra, Techcombank còn có 84.703 tỷ đồng giấy tờ có giá (trong đó có 32.207 tỷ đồng trái phiếu), tăng 149,08% (+50.697 tỷ đồng).

Cho vay khách hàng đạt 518.642 tỷ đồng, tăng 23,33% (+98.118 tỷ đồng). Trong đó, 204.861 tỷ đồng cho vay cá nhân, chiếm tỷ lệ 39,5% tổng dư nợ, giảm mạnh từ mức 51,71% tổng dư nợ của đầu năm. Trong kỳ, cho vay cá nhân giảm 12.591 tỷ đồng (-5,79%).

Đối nghịch với sự suy giảm của cho vay cá nhân là dư nợ của hoạt động kinh doanh bất động sản với dư nợ 176.804 tỷ đồng, tăng mạnh 67.999 tỷ đồng (+62,5%). Dư nợ của hoạt động kinh doanh bất động sản đang chiếm 34,09% tổng dư nợ của Techcombank, tăng mạnh so với mức 25,87% hồi đầu năm.

Hiện nay, tài sản đảm bảo của Techcombank nắm giữ làm tài sản thế chấp trị giá 1.079.346 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản 541.301 tỷ đồng, động sản 24.199 tỷ đồng, giấy tờ có giá 130.156 tỷ đồng, tài sản đảm bảo khác 383.690 tỷ đồng.

Techcombank đang có 5.999 tỷ đồng nợ xấu, tăng 2.181 tỷ đồng (+57,15%). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,16%, tăng 0,25 điểm phần trăm so với đầu năm.

Biểu đồ: Tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của Techcombank (đơn vị tính: tỷ đồng).  
Biểu đồ: Tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của Techcombank (đơn vị tính: tỷ đồng).  

Lợi nhuận năm 2023 giảm 10,5% nhưng vượt 4,04% kế hoạch

Trong quý 4/2023, Techcombank đạt 5.773 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21,6% so cùng kỳ năm trước (YoY), tương đương 1.027 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, Techcombank đạt 22.888 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 10,5% YoY (-2.680 tỷ đồng). Với kết quả này, Techcombank vượt 4,04% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 (22.000 tỷ đồng).

Năm vừa qua, cho vay khách hàng tại Techcombank tăng đến 23,33% (+98.118 tỷ đồng) và đạt 518.642 tỷ đồng. Điều này giúp thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tại Techcombank đạt 56.708 tỷ đồng, tăng 26,71% YoY (+11.955 tỷ đồng), trong đó, thu nhập lãi cho vay tăng đột biến 33,9% YoY (+11.610 tỷ đồng) và đạt 45.858 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng đến 100,63% YoY (+14.554 tỷ đồng) và đạt 29.017 tỷ đồng. Trong đó, trả lãi tiền gửi tăng 98,91% YoY (+9.112 tỷ đồng) và đạt 18.324 tỷ đồng.

Điều này dẫn đến hoạt động cốt lõi là thu nhập lãi thuần chỉ đạt 27.691 tỷ đồng, giảm 8,6% YoY (-2.599 tỷ đồng). Đồng thời thu nhập lãi thuần chỉ còn chiếm 69,1% tổng thu nhập hoạt động, giảm mạnh từ mức 74,7% của năm 2022.

Tuy nhiên, các hoạt động còn của Techcombank đều khởi sắc. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 6,9% YoY (+562 tỷ đồng), đạt 8.715 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ thanh toán và tiền mặt có sự tăng trưởng đột biến 37,4% YoY (+2.456 tỷ đồng), đạt 9.023 tỷ đồng. Sau hàng loạt “lùm xùm” của ngành bảo hiểm thì dịch vụ hợp tác bảo hiểm đã tuột dốc không phanh 61,88% YoY (-1.083 tỷ đồng), đạt 667 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 196 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 275 tỷ đồng. Trong đó, công cụ tài chính phái sinh tiền tệ tăng trưởng 39,63% YoY (+987 tỷ đồng), đạt 3.477 tỷ đồng.

Mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 65 tỷ đồng lãi thuần trong khi năm trước lỗ 252 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị chứng khoán kinh doanh (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành) đạt 4.433 tỷ đồng.

Mua bán chứng khoán đầu tư đạt 926 tỷ đồng lãi thuần, tăng 117,6% YoY (+500 tỷ đồng). Tại thời thiểm 30/12/2023, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của Techcombank trị giá 105.356 tỷ đồng, gồm 24.411 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, chính quyền địa phương; 37.303 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành; 42.509 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Hoạt động khác ghi nhận 2.434 tỷ đồng lãi thuần, tăng 12,3% YoY (+267 tỷ đồng). Trong đó, bán bất động sản đầu tư đã mang về cho Techcombank 731 tỷ đồng lợi nhuận trong khi năm trước, ngân hàng không ghi nhận hoạt động kinh doanh này.

Góp vốn, mua cổ phần ghi nhận lãi 35 tỷ đồng, tăng 295,4% YoY (+26 tỷ đồng). Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị khoản góp vốn, đầu tư dài hạn của Techcombank đạt 4.046 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với 13 tỷ đồng của đầu năm.

Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của Techombank đạt 40.061 tỷ đồng, giảm nhẹ 466 tỷ đồng, tương 1,2% YoY. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 229 tỷ đồng (+1,8% YoY) lên 13.252 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 1.985 tỷ đồng (+102,5% YoY) lên 3.921 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế giảm 2.680 tỷ đồng (-10,5% YoY), chỉ còn 22.888 tỷ đồng.

Lương và các chi phí liên quan chỉ tăng nhẹ 0,89% YoY (+58 tỷ đồng), đạt 6.574 tỷ đồng và chiếm 49,6% chi phí hoạt động nhưng số lượng nhân sự của Techcombank đã giảm 725 người nên thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đạt 46 triệu đồng/người/tháng tăng so với mức 44 triệu đồng/người/tháng của năm 2022.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống