Công ty Minh Hữu Liên bị phạt hơn 280 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (Công ty Minh Hữu Liên) với tổng số tiền 282.500.000 đồng với 3 lỗi vi phạm.

Ngày 31/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 619/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (Địa chỉ trụ sở chính: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM), cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Ảnh: Internet.
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Ảnh: Internet.

Công ty cổ phần Minh Hữu Liên bị phạt 92.500.000 đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (Công ty) không công bố Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới từ 01/10/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán; Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý 4 năm 2022, BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022.

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 17/02/2023, BCTC quý 1 năm 2023, BCTC quý 2 năm 2023, BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, BCTC quý 3 năm 2023, BCTC quý 4 năm 2023, BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, Thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Khưu Chí Cường và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Trần Duy Kiều));

Công ty phạt 175.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch (Công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty và người nội bộ: Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Công ty đã có giao dịch vay dài hạn Ông Trần Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty và mượn tiền Bà Trần Duy Kiều - Tổng Giám đốc, Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023.

Công ty trình bày không có giao dịch giữa Công ty với người nội bộ; Công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: Theo BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Công ty có giao dịch trả trước cho người bán là Công ty TNHH Phú Minh Quân - công ty có nhân sự quản lý chủ chốt (Giám đốc) là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Công ty trình bày không có giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT là Giám đốc; Công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty: Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Công ty liệt kê 06 Nghị quyết HĐQT đến tháng 5/2022. Tuy nhiên, Công ty báo cáo bổ sung 02 Nghị quyết; theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Công ty liệt kê 03 Nghị quyết HĐQT đến tháng 3/2023; tuy nhiên, Công ty báo cáo bổ sung 02 Nghị quyết).

Phạt 15.000.000 đồng do Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số tiền phạt: 282.500.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp