Hà Đô (HDG): Doanh thu điện tăng gấp đôi, lãi trước thuế 9 tháng đạt 1.244 tỷ

Mảng điện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) có doanh thu tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 60% tổng doanh thu, góp phần quan trọng đưa lãi trước thuế 9 tháng đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 44%.

Hà Đô đã có một quý III/2022 tương đối thành công với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 837 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận gộp 506 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính âm khi doanh thu chỉ đạt 43 tỷ đồng (tăng 4,7 lần) còn chi phí đạt 130 tỷ đồng (tăng 53%). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng đáng kể, lần lượt tăng 9,6 lần (17 tỷ đồng) và tăng 16% (43 tỷ đồng).

Dù vậy, với doanh thu thuần lớn, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 20%, đạt 356 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.492 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ (chỉ tăng 1,5%). Trong đó, đáng chú ý là mảng điện có sự bứt phá mạnh khi doanh thu tăng gấp đôi, đạt 1.463 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu; mảng bất động sản suy giảm với doanh thu chỉ 796 tỷ đồng, giảm 41% và chỉ chiếm 32% tổng doanh thu.

Nhờ cải thiện giá vốn, lợi nhuận gộp 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 1.631 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính có sự tăng trưởng mạnh (tăng 6,4 lần), đạt 123 tỷ đồng, song chi phí tài chính còn lớn hơn, đạt 385 tỷ đồng (tăng 39%). Tuy nhiên, với sự sụt giảm của chi phí bán hàng (giảm 80%, chỉ 19 tỷ đồng), chi phí quản lý (giảm 12%, đạt 109 tỷ đồng), Hà Đô đã có lãi trước thuế tăng 44%, đạt 1.244 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh khá tốt đã giúp dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Hà Đô dương 848 tỷ đồng. Đây là cơ sở để công ty tăng chi mua sắm tài sản và chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, đồng thời giảm mạnh tiền đi vay (tiền thu từ đi vay giảm 86%, chỉ còn 148 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Hà Đô đạt 15.870 tỷ đồng, chỉ giảm 21 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 185 tỷ đồng, giảm 19%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ (giảm 1,7%) còn 1.683 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 12% lên 1.529 tỷ đồng (gồm: bất động sản đang xây dựng 1.286 tỷ đồng, bất động sản đã hoàn thành 49 tỷ đồng…)

Ngoài ra, Hà Đô có 792 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang gồm: khu nghỉ dưỡng Bảo Đại 189 tỷ đồng, khu đô thị Linh Trung 490 tỷ đồng…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 đạt 9.405 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Một phần nguyên do là nợ vay suy giảm (giảm 10%) còn 6.594 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 950 tỷ đồng, giảm 26%, vay dài hạn 5.644 tỷ đồng, giảm 7%. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm 12%, còn 1.044 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 6.465 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Hà Đô là 1,45 lần.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance