IDJ: Quý I, doanh thu tăng gấp 3, lãi sau thuế tăng gấp đôi, có 2.060 tỷ đồng người mua trả trước

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) đã có một quý kinh doanh thành công khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2023, doanh thu thuần hợp nhất của IDJ đạt 245 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản (241 tỷ đồng). Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 73,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 4,6 lần; trong khi chi phí tài chính giảm 32%, chỉ 2 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng 17,7 lần (35 tỷ đồng) và chi phí quản lý tăng 17% (10,4 tỷ đồng), IDJ vẫn kết thúc quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 30 tỷ đồng, cùng tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của IDJ đạt 4.766 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu chiếm tới 46%, đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 3,5%. Hàng tồn kho chiếm 36%, đạt 1.736 tỷ đồng, giảm 37 tỷ đồng; chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: Apec Mandala Wyndham Mũi Né 1.285  tỷ đồng, Madala Grand Phú Yên 118 tỷ đồng, Apec Diamond Park – Lạng Sơn 96 tỷ đồng.

Nợ phải trả của IDJ tại ngày 31/3/2023 đạt 2.792 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ phải trả, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn, đạt 2.060 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: Apec Mandala Wyndham Mũi Né 2.015 tỷ đồng, Apec Diamond Park Lạng Sơn 36 tỷ đồng, Apec Mandala Wyndham Hải Dương 8 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ vay đạt 216 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 1.974 tỷ đồng, tăng thêm 30 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,41 lần.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance