REE báo lãi cao nhất lịch sử, đạt 3.513 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (HoSE: REE) đã có năm 2022 kinh doanh thành công rực rỡ khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.513 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước và vượt 70% kế hoạch năm.

REE báo lãi cao nhất lịch sử, đạt 3.513 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch năm
REE báo lãi cao nhất lịch sử, đạt 3.513 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của REE, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 3.070 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng cơ điện lạnh (tăng 2,3 lần, đạt 1.160 tỷ đồng) và mảng hạ tầng điện - nước (tăng 43%, đạt 1.647 tỷ đồng) trong khi mảng bất động sản tăng chậm hơn (tăng 5%, đạt 263 tỷ đồng).

Với doanh thu lớn, lợi nhuận gộp đạt 1.351 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, REE ghi nhận 313 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và 59 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Vì vậy, dù các chi phí có gia tăng (chi phí tài chính 247 tỷ đồng, tăng 22%; chi phí quản lý 304 tỷ đồng, tăng gấp đôi) và lỗ khác 85 tỷ đồng, REE vẫn báo lãi trước thuế tăng 3%, đạt 1.060 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 5%, đạt 968 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 3, lãi sau thuế một quý của REE vượt ngưỡng 900 tỷ đồng và là mức lãi sau thuế theo quý lớn nhất lịch sử của công ty.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của REE đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận gộp đạt 4.315 tỷ đồng, tăng 86%. Biên lợi nhuận gộp đạt 46%, tăng đáng kể so với năm trước là 39,76%.

Trong năm, lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết đạt tới 1.077 tỷ đồng, tăng 39%. Doanh thu tài chính đạt 202 tỷ đồng, giảm 56%.

Với doanh thu lớn nhất trong lịch sử hoạt động, REE dư sức trang trải mọi chi phí (chi phí tài chính 943 tỷ đồng, tăng 33%; chi phí bán hàng 89 tỷ đồng, tăng 5%; chi phí quản lý 580 tỷ đồng, tăng 56%), kể cả khoản lỗ khác 107 tỷ đồng.

Kết năm 2022, REE có lợi nhuận trước thuế 3.876 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận sau thuế 3.513 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước. Đây là đỉnh cao về lợi nhuận của REE từ trước đến nay.

Năm 2022, REE đặt mục tiêu doanh thu là 9.279 tỷ đồng và và lợi nhuận sau thuế là 2.064 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt mục tiêu doanh thu 1% và vượt 70% lợi nhuận sau thuế.

Với lợi nhuận rất lớn, dòng tiền kinh doanh năm 2022 dương 4.966 tỷ đồng. Với dòng tiền tươi dồi dào, REE không chỉ đẩy mạnh đầu tư (gửi tiền kỳ hạn vào các ngân hàng 2.154 tỷ đồng; chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 737 tỷ đồng; chi mua sắm tài sản 742 tỷ đồng) mà còn tăng cường trả nợ gốc vay (2.734 tỷ đồng) trong khi thu hẹp quy mô vay mượn (1.832 tỷ đồng). Dù lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 679 tỷ đồng, song quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp vẫn rất lớn, đạt hơn 1.151 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của REE đạt 33.928 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Một phần lớn tài sản của công ty là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đạt 6.174 tỷ đồng, tăng 7% - nguồn gốc của khoản lợi nhuận khổng lồ 1.077 tỷ đồng trong năm 2022.

Các khoản phải thu ngắn hạn năm qua đã tăng 34%, đạt 4.012 tỷ đồng; trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 208 tỷ đồng, tăng 75%. Hàng tồn kho cũng tăng 77%, đạt 1.421 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 35%, đạt 549 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 14.716 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 11.401 tỷ đồng, giảm 5%; riêng nợ vay trái phiếu đạt khoảng 2.350 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của REE rất lớn, đạt 19.211 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 10.706 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance