Cách tạm tính thuế TNCN hàng tháng/quý như thế nào?

Giải đáp vướng mắc về cách tạm tính thuế TNCN hàng tháng/quý.

Hỏi: Hiện nay tôi đang thực hiện tính thuế TNCN của NLĐ tạm nộp.Tôi đang phân vân chưa rõ cách tính nào?

VD: Tính thuế TNCN NLĐ đến tháng 03/2024

+ Tháng 1/2024: NLĐ có thu nhập lương cố định 20 tr

+ Tháng 2/2024: NLĐ có thu nhập lương cố định 20 tr và lương hiệu quả dịp tết 30 tr.

+ Tháng 3/2024: NLĐ có thu nhập lương cố định 20 tr

Cách 1: Tính thuế lũy tiến theo thu nhập đến tháng phải nộp: Tính tổng thu nhập 12 tháng dựa trên tiền lương cố định và các khoản thu nhập bất thường thực tế phát sinh (lương hiệu quả, thưởng .... ). Lương cố định: 20 tr x12 = 240 tr; Lương hiệu quả thực tế: 30 tr ;Giảm trừ gia cảnh: 11 tr x 12 = 132 tr. Tổng thu nhập dự kiến năm 2024 là 270 tr. Thu nhập chịu thuế là 138 tr. Bình quân mỗi tháng thu nhập chịu thuế 11.5 tr => Tổng thuế TNCN đến tháng 03 phải nộp là 5.375.000 đ.

Cách 2: Tính thuế lũy tiến từng tháng độc lập + Tháng 1/2024: Thuế TNCN: 650.000 đ + Tháng 2/2024: Thuế TNCN: 6.500.000 đ. + Tháng 3/2024: Thuế TNCN: 650.000 đ => Tổng thuế TNCN đến tháng 03 phải nộp là 7.800.000 đ.

Như vậy, cách tính 1 thì số tiền tạm thu thuế sẽ phù hợp với tiền thuế TNCN khi quyết toán thuế. Cách tính 2: Các khoản thu nhập bất thường trong tháng lớn sẽ kéo theo số tiền thuế TNCN tạm thu lớn nhưng phải chờ đến tháng 12 mới tính toán lại. Theo các hướng dẫn về thuế TNCN chưa quy định chi tiết cách tạm tính hàng tháng/hàng quý mà chỉ có hướng dẫn tính thuế TNCN cả năm nên tôi rất phân vân cách tạm tính thuế TNCN hàng tháng/quý. Rất mong được hướng dẫn. Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm a khoản 1 và điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định việc khai thuế TNCN theo tháng và khai quyết toán năm;

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN:

+ Khoản 2 Điều 2 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thu nhập chịu thuế đối với tiền lương, tiền công;

+ Điểm b khoản 2 Điều 8 hướng dẫn về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công;

+ Khoản 1 Điều 25 hướng dẫn việc khấu trừ thuế “

Theo đó, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Trường hợp độc giả có trả các khoản thu nhập mang tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN là thời điểm độc giả chi trả thu nhập cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 111/20213/TT-BTC. Độc giả có trách nhiệm thực hiện tính trừ số thuế TNCN phải nộp vào thu nhập của người lao động trước khi trả thu nhập cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Theo nội dung tại văn bản thì độc giả chi trả tiền lương cho người lao động theo tháng, do vậy việc tính trừ thuế TNCN sẽ được thực hiện theo từng tháng khi độc giả chi trả tiền lương và các khoản thu nhập (lương hiệu quả, thưởng) phát sinh theo tháng cho người lao động. Việc tính bình quân thu nhập của người lao động khi khấu trừ thuế TNCN như độc giả trình bày sẽ được áp dụng khi độc giả thực hiện quyết toán năm cho người lao động theo quy định Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Việc khai thuế TNCN và khai quyết toán thuế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trả lời để độc giả Thái Bá Sĩ được biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp