CEO Group: Quý III, doanh thu tăng 2,7 lần, lãi sau thuế 41 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HoSE: CEO) báo lãi sau thuế 41 tỷ đồng trong quý III/2022. Như vậy, từ đầu năm 2022 tới nay, CEO đã lãi liên tiếp 3 quý – một màn “trả thù ngọt ngào” đối với 3 quý lỗ liên tiếp của năm 2021.

CEO Fecon Nguyễn Văn Thanh: 'Thoái vốn một dự án điện sẽ là cứu cánh cho kết quả kinh doanh 2022'

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2022, CEO Group đạt doanh thu thuần 334 tỷ đồng, tăng 2,7 lần; lợi nhuận gộp đạt 135 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần.

Doanh thu tài chính trong quý ổn định ở mức 12 tỷ đồng. Trong khi đó, ngoại trừ chi phí bán hàng tăng 33 lần (đạt 33 tỷ đồng) tương xứng với sự nở ra của doanh thu, các chi phí còn lại đều được tiết giảm: chi phí tài chính giảm 7%, đạt 31 tỷ đồng, chi phí quán lý giảm 45%, đạt 21 tỷ đồng.

Nhờ vậy, CEO Group có lãi trước thuế 64 tỷ đồng và lãi sau thuế 41 tỷ đồng, vượt trội so với khoản lỗ sau thuế 58 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CEO Group đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 373 tỷ đồng, tăng 306 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,4%.

Doanh thu tài chính 9 tháng tăng 48%, đạt 40 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ, đạt 94 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 48%, đạt 60 tỷ đồng. CEO Group cũng có thêm 4,4 tỷ đồng lãi khác.

Kết quả, CEO Group lãi trước thuế 191 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 170 tỷ đồng) và lãi sau thuế 111 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 223 tỷ đồng).

Đây là quý lãi sau thuế thứ 4 liên tiếp của CEO Group, sau 4 quý lỗ liên tiếp (từ quý IV/2020 – quý III/2021).

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của CEO Group đạt 7.846 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 318 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty cũng có 748 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng khá mạnh. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 38%, đạt 1.174 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 2,4 lần, đạt 1.463 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho ở mức tương đối thấp.

Ngoài ra, CEO Group còn có 1.671 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giảm 21% so với đầu năm. Đây là khoản tiền đã đổ vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.596 tỷ đồng) và dự án Green Hotel & Resort (54 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 4.296 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 3,5 lần; trong khi nợ vay giảm 5%, còn 1.662 tỷ đồng (vay ngắn hạn 870 tỷ đồng, tăng 3,5%; vay dài hạn 792 tỷ đồng, giảm 12,5%).

Vốn chủ sở hữu của CEO Group đạt 3.549 tỷ đồng, tăng thêm 15 tỷ đồng so với đầu năm. Với vốn chủ lớn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,21 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của CEO Group khá đẹp, dương 168 tỷ đồng (cùng kỳ âm 144 tỷ đồng) do lợi nhuận lớn, tăng được các khoản phải trả (1.298 tỷ đồng).

Dòng tiền tài chính cho thấy công ty vẫn sử dụng một lượng vốn vay rất lớn (tiền thu từ đi vay 2.328 tỷ đồng, tăng 3,5 lần cùng kỳ; tiền trả nợ gốc vay 2.412 tỷ đồng, tăng 3,3 lần). Tuy nhiên lưu chuyển tiền thuần cơ bản là cân bằng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance