Chủ tịch Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về bất cập trong đấu thầu dự án bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, vị lãnh đạo này đã chỉ ra một số bất cập trong hình thức đầu thầu dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, do quy định về thủ tục, pháp lý trong triển khai thực hiện dự án còn chồng chéo dẫn đến việc triển khai thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung làm cơ sở thực hiện.

Cụ thể, theo quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức đấu thầu đối với trường hợp phần diện tích thực hiện chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, thì dự án phải thuộc đối tượng thu hồi đất và phải được Nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo luật Đất đai, dự án nhà ở thương mại không thuộc trường hợp được nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi “dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở" mới thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

"Như vậy, đối với các dự án nhà ở thương mại tại thời điểm hiện nay thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án không thực hiện được việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, vì không thuộc trường hợp được nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, sau khi Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ban hành, các dự án nhà ở thương mại có đất ở trong dự án không thuộc trường hợp được nhà nước thu hồi", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định.

Với vấn đề này, ông Đặng Văn Minh đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung điều 78 dự thảo Luật Đất đai cho việc thu hồi đất ở và các loại đất khác để thực hiện dự án đô thị, nhà ở làm cơ sở thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho phù hợp Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở trong trường hợp diện tích đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 chưa quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung quy định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất, nhưng chưa quy định đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Luật Đầu tư.

Do vậy, vị lãnh đạo này đề nghị bổ sung quy định về trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư như đã nêu trên.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance