Hancorp: Doanh thu xây lắp và bất động sản giảm mạnh, lãi quý III chỉ 10 tỷ đồng

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UPCoM: HAN) đã có quý III/2023 kinh doanh không thành công khi doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Hancorp: Doanh thu xây lắp và bất động sản giảm mạnh, lãi quý III chỉ 10 tỷ đồng
Hancorp: Doanh thu xây lắp và bất động sản giảm mạnh, lãi quý III chỉ 10 tỷ đồng

Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của HAN đạt 402 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ ở các mảng bất động sản (19 tỷ đồng, giảm 77%) và xây lắp (181 tỷ đồng, giảm 64%), trong khi ghi nhận đà tăng ở mảng bán hàng, cung cấp vật tư (194 tỷ đồng, tăng 58 lần).

Nhờ cải thiện được giá vốn so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, tăng 16%. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,9%, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp mảng xây lắp rất thấp, chỉ đạt 1,7%.

Trong quý III/2023, HAN cũng chứng kiến sự suy giảm của doanh thu tài chính (chỉ 971 triệu đồng, giảm 51%), trong khi chi phí tài chính tăng đáng kể (tăng 21%, đạt 6 tỷ đồng).

Kết quả HAN có lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng, tăng 91%; lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HAN đạt 1.302 tỷ đồng, giảm 31%; lợi nhuận gộp đạt 68 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Với doanh thu tài chính đi ngang (11 tỷ đồng) trong khi chi phí tài chính tăng thêm 25% (18 tỷ đồng) và chi phí quản lý neo ở mức 37 tỷ đồng, HAN đã kết thúc 9 tháng với lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của HAN đạt 7.736 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 49% tài sản, đạt 3.803 tỷ đồng, giảm 5% (do thu hồi được từ Taseco Land và Vingroup, Vinhomes). Hàng tồn kho chiếm 30% tài sản, đạt 2.320 tỷ đồng tăng 41%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hầu như không có cải thiện, đứng ở mức 158 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2023, nợ phải trả đạt 6.146 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Đáng kể trong đó là nợ vay đạt 1.093 tỷ đồng, tăng 17%; doanh thu chưa thực hiện đạt 1.464 tỷ đồng (ngắn hạn 177 tỷ đồng, dài hạn 1.287 tỷ đồng), bao gồm các khoản: khách hàng ứng trước tiền mua bất động sản 58 tỷ đồng, doanh thu nhận trước tiền về bán các căn hộ dự án Quế Võ 37 tỷ đồng, và hơn 1.100 tỷ đồng tại dự án N01-T6,T7 Ngoại Giao Đoàn (hợp tác với Taseco Land).

Với vốn chủ sở hữu của HAN tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 1.589 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,86 lần – một mức khá cao, cho thấy HAN lệ thuộc vào vốn bên ngoài.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của HAN rất xấu khi âm 495 tỷ đồng (cùng kỳ dương 100 tỷ đồng) chủ yếu do tăng hàng tồn kho. Để có tiền hoạt động, HAN đã phải đẩy dòng tiền đi vay tăng 14% so với cùng kỳ, lên 825 tỷ đồng đồng thời giảm dòng tiền trả nợ gốc vay 20% xuống còn 661 tỷ đồng.

Tuy vậy, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng vẫn âm 368 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền tại ngày 30/9/2023 chỉ còn 151 tỷ đồng, giảm 71% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance