HBC: Quý I kinh doanh dưới giá vốn, lỗ sau thuế 445 tỷ, hệ số nợ/vốn chủ tăng lên 6,15 lần

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã có quý I/2023 khá tồi tệ khi doanh thu giảm mạnh và chịu lỗ sau thuế hơn 400 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ đậm thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, sự sụt giảm mạnh của vốn chủ sở hữu cùng khiến hệ số nợ/vốn chủ tiếp tục tăng lên, vượt qua ngưỡng 6 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý I/2023, doanh thu thuần của HBC đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn, HBC lỗ gộp 202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp 197 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính rất mỏng, chỉ 2,5 tỷ đồng, giảm tới 95%. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 45%, đạt 137 tỷ đồng. Chi phí bán hàng không đổi với 7 tỷ đồng, chỉ có chi phí quản lý giảm 29%, còn 99 tỷ đồng.

Kết quả, HBC báo lỗ trước thuế 442 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 18 tỷ đồng. Mức lỗ sau thuế là 445 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 10 tỷ đồng.

Đây là quý lỗ đậm thứ hai liên tiếp của HBC. Trước đó, quý IV/2022 công ty lỗ sau thuế 1.201 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của HBC đạt 15.696 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm tới 58% còn 208 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 800 tỷ đồng, tương đương giảm 7%, còn 12.286 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản. Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tiếp tục tăng thêm 12 tỷ đồng, lên 786 tỷ đồng.

Hàng tồn kho không có nhiều chuyển biến, tăng 30 tỷ đồng, lên 2.395 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản. Những con số này cho thấy chất lượng tài sản của HBC ở mức khá xấu.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/3/2023, nợ phải trả của HBC đạt 13.503 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 5.527 tỷ đồng, giảm 10%.

Vốn chủ sở hữu của HBC tại cùng thời điểm nêu trên là 2.193 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 6,15 lần, tăng mạnh so với mức 5,4 lần của hồi đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của HBC dương 275 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải thu (795 tỷ đồng). Trong khi đó, dòng tiền tài chính thể hiện HBC trả nợ rất đáng kể (1.343 tỷ đồng), lớn hơn 82% so với dòng tiền đi vay – trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ năm trước.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance