Lideco (NTL): Lãi trước thuế quý III giảm 82%, tồn kho chiếm 72% tổng tài sản

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco, HoSE: NTL) đã có quý III/2022 kinh doanh không mấy thành công khi doanh thu và lợi nhuận cùng suy giảm mạnh.

Lideco (NTL): Lãi trước thuế quý III giảm 82%, tồn kho chiếm 72% tổng tài sản
Lideco (NTL): Lãi trước thuế quý III giảm 82%, tồn kho chiếm 72% tổng tài sản

Quý III/2022, doanh thu thuần của Lideco đạt 115 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 24 tỷ đồng, giảm 75%.

Quý này, Lideco gần như không có doanh thu tài chính, trong khi đó chi phí quản lý tăng tới 63%, dẫn đến lãi trước thuế giảm 82%, đạt 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 323 tỷ đồng, tăng 2%; lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ đồng, giảm 17%. Khấu trừ các loại chi phí, lãi trước thuế đạt 131 tỷ đồng, giảm 24%.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Lideco đạt 1.703 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12%, đạt 244 tỷ đồng; trong khi đó hàng tồn kho đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm tới 72% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của Lideco chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gồm: dự án Dịch Vọng 276 tỷ đồng, khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 175 tỷ đồng, dự án khu 23ha Bãi Muối phường Cao Thắng - Hà Lầm, TP. Hạ Long 715 tỷ đồng, các dự án khác 319 tỷ đồng

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 447 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 168 tỷ đồng, giảm 25%. Đây chủ yếu là khoản người mua trả trước cho các dự án: Bắc Quốc lộ 32 (164 tỷ đồng), chung cư lô 4.5 Trần Hưng Đạo – QN (3,7 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của Lideco đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 161 tỷ đồng (cùng kỳ âm 25 tỷ đồng). Do đó, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 250 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 67%, còn 120 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance