Lợi nhuận của Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) ‘chạm đáy’ 8 năm qua

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (UPCoM: XDH) ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế theo năm thấp nhất kể từ sau năm 2015.

Lợi nhuận của Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) ‘chạm đáy’ 8 năm qua
Lợi nhuận của Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) ‘chạm đáy’ 8 năm qua

Quý IV/2023, doanh thu thuần của XDH đạt 146 tỷ đồng, cao vượt trội so với 3 quý liền kề trước đó, song vẫn giảm 14% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu xây lắp và chuyển nhượng bất động sản suy giảm.

Lợi nhuận gộp đạt 14 tỷ đồng, giảm 78%. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,58%.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ 4 tỷ đồng, giảm 13%. Và mặc dù không phát sinh chi phí bán hàng và giảm được 32% chi phí quản lý, song tất cả chừng đó là không đủ để tạo ra điều khác biệt.

Kết quý IV/2023, XDH báo lợi nhuận trước thế 11 tỷ đồng, giảm 76%; lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của XDH đạt 239 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước, thấp nhất trong 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, giảm 76%. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,18%.

Trong năm, công ty có 16 tỷ đồng lợi nhuận khác và 11 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Dầu vậy, kết năm 2023, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 61% so với năm trước, chỉ 36 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 28 tỷ đồng, giảm 61%, thấp nhất trong 8 năm qua.

Năm 2023, XDH đặt mục tiêu 200,3 tỷ đồng doanh thu và 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm 2023, XDH đã vượt 19% mục tiêu doanh thu và vượt 30% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của XDH đạt 873 tỷ đồng, giảm 8,6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu tăng 26%, đạt 224 tỷ đồng, chiếm 25,6% tài sản. Hàng tồn kho cũng tăng 16%, 251 tỷ đồng, chiếm 28,7% tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của CT02B Nam Thăng Long, công trình Pháp Vân Tứ Hiệp, dự án A1 Yên Hòa, dự án tại xã An Hồng – Hải Phòng…

Nợ phải trả của XDH tại ngày 31/12/2023 đạt 313 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Nợ vay rất ít, chỉ 23 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 560 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,55 lần.

Dòng tiền kinh doanh của XDH năm 2023 âm 105 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương 79 tỷ đồng, do tăng thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (tăng gần 5 lần so với năm trước). Trong năm, dòng tiền chi trả cổ tức cho chủ sở hữu của XDH là 37 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần năm trước. Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 37 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối năm đạt 85 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance