Mekong Group (VC3): Quý I, doanh thu tăng 42 lần, lãi sau thuế tăng 10 lần

Mức tăng trưởng tính bằng lần trong quý I/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) là dựa trên nền so sánh rất thấp của cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của VC3 đạt 70 tỷ đồng, tăng 42 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 27 tỷ đồng, tăng 67 lần.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 3 tỷ đồng, giảm 33%, trong khi đó chi phí tài chính đạt 7 tỷ đồng, tăng 2,7 lần. Công ty cũng phát sinh chi phí bán hàng 2 tỷ đồng và chịu chi phí quản lý 9 tỷ đồng, tăng 66%.

Kết quý I/2023, VC3 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng, đều tăng 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, VC3 đặt mục tiêu doanh thu 1.873 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 546 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, VC3 đã hoàn thành 3,7% mục tiêu doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của VC3 đạt 3.807 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 390 tỷ đồng, tăng 3 lần. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 120 tỷ đồng, giảm 61%. Như vậy, quy mô vốn bằng tiền của công ty đạt 510 tỷ đồng.

Hàng tồn kho có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, chiếm 64%, đạt 2.446 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Đây là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: khu dân cư Vinaconex 3 – Phổ Yên, khu đô thị Bảo Ninh 2, The Charms – Bình Dương… Trong số này, dự án khu đô thị Bảo Ninh 2 có tiến triển, với giá trị tồn kho tăng thêm 24 tỷ đồng.

Các khoản phải thu cũng chiếm 14% tổng tài sản, với giá trị 528 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm (trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 40 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 2.598 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 47% cơ cấu nợ, đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 2,7%, tập trung hầu hết tại dự án khu đô thị Bảo Ninh 2.

Nợ vay cũng tăng 26%, đạt 306 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu đạt 1.208 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của VC3 là 2,15 lần.

Về dòng tiền, điểm đáng chú ý là dòng tiền đầu tư quý I/2023 dương 197 tỷ đồng, do VC3 thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền tài chính thể hiện VC3 thu từ đi vay rất ít, chỉ 69 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần quý I dương 257 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance