Năm 2023 đáng quên của FIT: Lần đầu tiên lỗ thuần, lỗ sau thuế đậm nhất lịch sử

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (HoSE: FIT) đã kết thúc năm 2023 với khoản lỗ sau thuế lên tới 75 tỷ đồng, là khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 2018 và cũng là khoản lỗ đậm nhất trong lịch sử doanh nghiệp này.

Năm 2023 đáng quên của FIT: Lần đầu tiên lỗ thuần, lỗ sau thuế đậm nhất lịch sử
Năm 2023 đáng quên của FIT: Lần đầu tiên lỗ thuần, lỗ sau thuế đậm nhất lịch sử

Quý IV/2023, doanh thu thuần hợp nhất của FIT đạt 573 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 6 quý qua. Song, do giá vốn tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp giảm 7%, đạt 125 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 21,8%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 56 tỷ đồng, tăng 30%. Công ty cũng tiết giảm đáng kể các loại chi phí hoạt động: chi phí tài chính 19 tỷ đồng, giảm 52%; chi phí bán hàng 42 tỷ đồng, giảm 19%; chi phí quản lý 58 tỷ đồng, giảm 19%.

Kết quả, FIT báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2023 đạt 56 tỷ đồng, tăng 5,4 lần; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 49 tỷ đồng, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của FIT đạt 1.753 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước song vẫn là năm có doanh thu cao thứ 2 trong vòng 6 năm trở lại đây.

Cơ cấu doanh thu cho thấy sự suy giảm của doanh thu thành phẩm (giảm 18%, đạt 1.244 tỷ đồng), doanh thu hàng hóa (giảm 11%, đạt 386 tỷ đồng), trong khi ghi dấu sự xuất hiện của doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (129 tỷ đồng).

Tương ứng với sự suy giảm của doanh thu, lợi nhuận gộp cũng giảm 23%, đạt 351 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20%.

Trong năm, doanh thu tài chính đạt 224 tỷ đồng, tăng 1,8%, chủ yếu do sự tăng lên của doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư.

Dù vậy, với việc chi phí tài chính tăng tới 2,4 lần, đạt 256 tỷ đồng, và chi phí bán hàng, chi phí quản lý vẫn neo ở mức khá cao (lần lượt đạt 128 tỷ đồng, giảm 42% và 193 tỷ đồng, giảm 16%), FIT lần đầu tiên chịu lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 15 tỷ đồng.

Kết năm 2023, FIT chịu lỗ trước thuế 14 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 115 tỷ đồng); lỗ sau thuế 75 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 71 tỷ đồng), đánh dấu năm lỗ đầu tiên kể từ 2018.

Năm 2023, FIT đặt mục tiêu doanh thu 2.205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 79,5% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát đối với mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của FIT đạt 7.724 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu đạt 3.606 tỷ đồng, tăng 2,5%, chiếm 46,6%. Phần lớn trong số đó là khoản phải thu gốc hợp đồng hợp tác đầu tư (2.822 tỷ đồng). Mặt khác, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 38%, còn 68 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong năm đã tăng 11% lên 427 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng tài sản. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng gấp đôi lên 428 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng tài sản.

Quy mô vốn bằng tiền của FIT rất khá, với tiền và tương đương tiền đạt 43 tỷ đồng, giảm 66%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) đạt 1.324 tỷ đồng, tăng 3 lần; tổng cộng là 1.367 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 1.935 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm. Nợ vay chiếm đa số trong cơ cấu nợ phải trả, đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 85%.

Với vốn chủ sở hữu lên tới 5.788 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,33 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của FIT dương 38 tỷ đồng (năm trước âm 1.676 tỷ đồng). Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư âm 868 tỷ đồng, chủ yếu do đẩy mạnh chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Để cân đối, FIT đã đẩy dòng tiền vay/trả tăng 40% và 18% lên 4.564 tỷ đồng/3.811 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần âm 85 tỷ đồng.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance