Quảng Nam: Loạt dự án của Công ty Bách Đạt An được tháo 'nút thắt' về GPMB

UBND tinh Quảng Nam vừa có văn bản liên quan đến việc phối hợp giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Một dự án bất động sản của Công ty Bách Đạt An tại Quảng Nam.
Một dự án bất động sản của Công ty Bách Đạt An tại Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương, tích cực, cử cán bộ có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan để tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường của các dự án; nhất là tại các dự án Khu đô thị Bách Đạt, số 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng.

Đồng thời, công ty này phải khẩn trương chuyển nguồn kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt; đồng thời, sớm hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất, giao đất để triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn và các địa phương liên quan trong quá trình thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại Báo cáo số 286/BCUBND ngày 19/9/2022 của UBND thị xã Điện Bàn; đồng thời, tích cực phối hợp, theo dõi, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, xây dựng phương án giá đất của các dự án.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Điện Bàn tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An tiếp tục triển khai đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ; đồng thời, đôn đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An chuyển nguồn kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng và khẩn trương tổ chức triển khai thi công hoàn thành các dự án. 

Ngoài ra, các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan và kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Bách Đạt An trong quá trình triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định.

Nhuệ Lộc

Theo VietnamFinance