Ricons: Doanh thu 2022 vượt kế hoạch năm, đạt hơn 11.300 tỷ, nợ vay ngắn hạn tăng gấp 3 lần

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) đã có một năm 2022 thành công về mặt doanh thu khi đạt 11.384 tỷ đồng, lập đỉnh mới và vượt 14% kế hoạch năm.

Quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 3.028 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm 36,4%, còn 32,6 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 1%, giảm 0,6 điểm % so với cùng kỳ.

Trong quý, hoạt động tài chính là điểm sáng khi doanh thu tăng gấp ba lần, đạt 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty có thêm 7,8 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Tuy nhiên, với việc chi phí tài chính tăng 6 lần, đạt 12 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thêm 2 tỷ đồng, đạt 41 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của Ricons đã giảm 55% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 12 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của Ricons đạt 11.384 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, trở thành đỉnh cao mới trong lịch sử doanh nghiệp và vượt xa kế hoạch năm (10.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, niềm vui kém trọn vẹn khi lợi nhuận gộp giảm 12%, còn 206 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm thêm 1 điểm % so với năm trước, chỉ còn 1,8%.

Năm 2022, nhờ có thêm 21 tỷ đồng cổ tức lợi nhuận được chia cùng lãi tiền gửi ngân hàng tăng nên doanh thu tài chính tăng gấp đôi so với năm trước, đạt 73 tỷ đồng. Ricons cũng có thêm 23 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Vì vậy, dù chi phí tài chính tăng mạnh (đạt 24 tỷ đồng) và chi phí quản lý neo ở mức cao (161 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Ricons vẫn tăng trưởng 5,5%, đạt 115 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 14%, đạt 91 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Ricons tăng 31,5% so với đầu năm, đạt 8.194 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng thêm 500 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 808 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng gấp đôi, đạt 598 tỷ đồng; trong đó có 264 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, còn lại là trái phiếu có kỳ hạn dưới 1 năm.

Một điều đáng chú ý khác là tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng giảm, chiếm 57% tổng tài sản (đạt 4.646,5 tỷ đồng) (năm 2018, tỷ trọng này là 74%, 2019 là 81%, 2020 là 69% và 2021 là 80%).

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 là 5.786 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng gấp 3 lần so với đầu năm, đạt 754 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng từ 1,6 lần lần 2,4 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của Ricons năm 2022 khá đẹp khi dương 264 tỷ đồng, nhờ tăng mạnh các khoản phải trả (1.388 tỷ đồng). Trong năm, doanh nghiệp đi vay 1.195 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 681 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận khoản này) nên dòng tiền tài chính dương 496 tỷ đồng. Lưu chuyển thuần trong năm dương 508 tỷ đồng, giúp lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance