Ricons: Quý I doanh thu giảm 14%, lãi sau thuế giảm 26%

Trong quý đầu tiên của năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons đã ghi nhận sự sụt giảm đồng thời của doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Ricons cho thấy quý I/2023, doanh thu thuần đạt 1.718 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, do 2 mảng cốt lõi đều suy yếu: doanh thu hợp đồng xây dựng đạt 1.699 tỷ đồng, giảm 12%; doanh thu hoạt động bất động sản đầu tư đạt 16 tỷ đồng, giảm 78%...

Do doanh thu giảm, lợi nhuận gộp quý I/2023 cũng chỉ đạt 42 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,45%, giảm nhẹ so với cùng kỳ là 2,62%; riêng biên lợi nhuận gộp của mảng hoạt động xây dựng là 2,29%.

Trong quý, Ricons có 17 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 41%, đều là lãi tiền gửi ngân hàng và trái phiếu. Bên cạnh đó, công ty có 4,6 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết, 5 tỷ đồng lợi nhuận khác nhờ hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành. Ngoài ra, công ty cũng tiết giảm được 10% chi phí quản lý (đạt 35 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để cứu lợi nhuận. Kết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của Ricons chỉ đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 27%; lợi nhuận sau thuế 15,4 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Ricons đạt 7.177 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 57% tổng tài sản, đạt 4.119 tỷ đồng, giảm 11%. Hàng tồn kho chiếm 9% tổng tài sản, đạt 650 tỷ đồng, giảm 29%.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 4.753 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm 23%, còn 579 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 2.423 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Ricons là 1,96 lần, cải thiện đáng kể so với mức 2,4 lần hồi đầu năm.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của Ricons âm 126 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả (850 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cho thấy Ricons mở rộng việc cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác (gấp 2,5 lần cùng kỳ, đạt 251 tỷ đồng). Trong hoàn cảnh đó, công ty vẫn đẩy mạnh việc chi trả nợ gốc vay (570 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ), khiến tiền và tương đương tiền cuối quý I/2023 bị giảm 471 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ricons vẫn có một lượng tiền lớn: tiền và tương đương tiền đạt 336 tỷ đồng, giảm 58% và tiền gửi có kỳ hạn (đầu tư tài chính ngắn hạn) 473 tỷ đồng, tăng 79%, tổng cộng 809 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance