TDC: Quý IV lỗ sau thuế 104 tỷ, cả năm chỉ hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) đã có quý IV/2022 quý thua lỗ nặng nề. Đây là quý thứ 2 trong năm 2022, TDC lỗ sau thuế trên 100 tỷ đồng.

TDC: Quý IV lỗ sau thuế 104 tỷ, cả năm chỉ hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận
TDC: Quý IV lỗ sau thuế 104 tỷ, cả năm chỉ hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2022, doanh thu thuần của TDC đạt 183 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, giảm 91%.

Mức lợi nhuận gộp khá thấp này là không đủ để TDC trang trải các loại chi phí (chi phí tài chính đạt 55 tỷ đồng, chi phí bán hàng 38 tỷ đồng, chi phí quản lý 11 tỷ đồng). Bởi vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 74 tỷ đồng.

TDC còn phải gánh thêm khoản lỗ khác 22 tỷ đồng. Điều này khiến mức lỗ trước thuế quý IV/2022 tăng lên 95 tỷ đồng, lỗ sau thuế 104 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của TDC đạt 2.487 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ mảng bất động sản, đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 61%; kế tiếp là mảng bán thành phẩm, đạt 523 tỷ đồng, tăng 18% và mảng xây dựng, đạt 181 tỷ đồng, tăng 30%.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao, lợi nhuận gộp năm 2022 giảm 31%, đạt 406 tỷ đồng. Điều này khiến biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 16%, giảm mạnh so với năm trước là 35,7%.

Việc các chi phí tăng cao (chi phí tài chính lên tới 247 tỷ đồng, tăng 60%, chủ yếu là chi phí lãi vay; chi phí bán hàng đạt 90 tỷ đồng, tăng 23%), đã bào mòn thêm lợi nhuận gộp.

Dù TDC có được khoản lợi nhuận khác 55 tỷ đồng, song lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 52%, đạt 84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 68%, đạt 39 tỷ đồng.

Năm 2022, TDC đặt mục tiêu doanh thu 2.890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 86% mục tiêu doanh thu, 28% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của TDC đạt 3.837 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự sụt giảm rất mạnh của hàng tồn kho, giảm 78%, còn 404 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn cũng giảm 27%, còn 1.610 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư dự án như: dự án TDC Plaza 530 tỷ đồng, dự án Unitown giai đoạn 2 190 tỷ đồng, dự án Hòa Lợi – khu dân cư E12 – E16 462 tỷ đồng, dự án Hòa Lợi – khu dân cư E15 – E19 353 tỷ đồng…

Diễn biến ngược chiều là các khoản phải thu, với các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32%, đạt 834 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 2,3 lần, đạt 551 tỷ đồng.

Nợ phải trả của TDC tại ngày kết thúc năm 2022 là 2.611 tỷ đồng, giảm 34% so với đầu năm. Điểm nổi bật của cơ cấu nợ là sự sụt giảm của khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, giảm 69%, còn 95 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của TDC đạt 1.703 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 đạt 1.226 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của TDC là 2,12 lần, cải thiện đáng kể so với đầu năm là 3,09 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của TDC dương 183 tỷ đồng (năm trước âm 43 tỷ đồng), do giảm các khoản phải thu (227 tỷ đồng), giảm hàng tồn kho (838 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư dương 91 tỷ đồng, chủ yếu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Dòng tiền vay/trả tăng mạnh, đạt 1.336 tỷ đồng/1.345 tỷ đồng, tăng lần lượt 97% và gấp 2,4 lần.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 130 tỷ đồng, nâng tiền và tương đương tiền lên 196 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance