Thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế gần 93.000 tỷ đồng và 292,5ha đất

Theo Thanh tra Chính phủ, qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm về kinh tế 92.783 tỷ đồng và 292,5ha đất trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 92.783 tỷ đồng và 292,5ha đất.

Trong đó, kiến nghị thu hồi 59.431 tỷ đồng và 24,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 33.351 tỷ đồng, 252,5 ha đất; ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng.

Cùng với đó, kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

Cũng theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 13.693/17.347 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,9%.

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 8,5 tỷ đồng, 0,27ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 25 tỷ đồng, 1,1ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 9 tổ chức, 259 cá nhân; kiến nghị xử lý 238 người (trong đó có 207 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 9 vụ, 6 đối tượng.

Về kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống tham nhũng được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 2.854 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 228 đơn vị vi phạm.

Trong kỳ báo cáo có 15 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 22 người.

Có 282.826 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 2.518 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện 19 vụ việc, 29 người, trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 8 vụ, 10 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 7 vụ, 15 người; qua giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện 4 vụ, 4 người liên quan đến tham nhũng.

Linh Đan

Theo VietnamFinance