Trường Thành Group (TTA) huỷ chuyển nhượng thủy điện Suối Sập 2

Công ty Cổ phần đầu tư, xây dựng và phát triển Trường Thành (HoSE: TTA) vừa có nghị quyết HĐQT thông qua việc dừng và huỷ chuyển nhượng Công trình thuỷ điện Suối Sập 2 tại xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La từ Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành.

TTA cho biết, dựa theo nhu cầu phát triển các dự án năng lượng của Công ty, HĐQT nhận thấy dự án Công trình thuỷ điện Suối Sập 2 không còn phù hợp với định hướng phát triển và quy mô đầu tư của công ty.

Bên cạnh đó, việc thoả thuận chuyển nhượng kéo dài khá lâu có thể gây ra lãng phí nguồn lực của Công ty. Hơn thế nữa, Công ty đang tập trung nguồn lực để đầu tư sang các dự án mới, có quy mô và giá trị lớn, giàu tiềm năng hơn trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII vừa được phê duyệt. Do đó, việc dừng và huỷ bỏ việc chuyển nhượng công trình thuỷ điện Suối Sập 2 là hợp lý và cấp thiết, tránh lãng phí nguồn lực của công ty.

HĐQT công ty uỷ quyền cho bà Trần Huyền Trang - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty toàn quyền thương thảo các nội dung liên quan tới việc huỷ chuyển nhượng công trình thuỷ điện Suối Sập 2 với Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành, toàn quyền xử lý và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan tới vấn đề trên.

Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành đang là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành, với tổng số cổ phần sở hữu là 36.624.960 cổ phần, chiếm 23,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ông Trần Huy Thiệu, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành đang làm Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành.

Tổng giá trị chuyển nhượng của công trình thuỷ điện Suối Sập 2 theo dự kiến là 250 tỷ đồng. Tổng số tiền đặt cọc là 40,5 tỷ đồng.

Năm 2023, TTA đặt mục tiêu doanh thu đạt 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng, giảm lần lượt 15,8% về doanh thu và giảm hơn 36% về lợi nhuận so với thực hiện được của năm ngoái.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance