Vi phạm công bố thông tin, SCA bị phạt 100 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con (SCA) do vi phạm công bố thông tin.

SCA bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: T.L
SCA bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: T.L

Quyết định xử phạt nêu rõ SCA bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, giải trình ý kiến ngoại trừ của vông ty kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2020.

Bên cạnh đó, SCA cũng bị phạt 40 triệu đồng do nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán trong trường hợp phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo công văn thông báo về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng số 67/TB-CPNNSC ngày 4/7/2022, chậm hơn 30 ngày kể từ ngày đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2022.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kỳ Thư

Theo VietnamFinance