8 nguyên tắc, 3 điều kiện về tách thửa và hợp thửa theo Luật Đất đai 2024

Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, quy định về việc tách thửa và hợp thửa cần đảm các điều kiện và nguyên tắc nào?

8 nguyên tắc tách thửa theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2013 không quy định cụ thể về việc tách thửa và hợp thửa mà căn cứ theo Khoản 23 Điều 1 Nghị định 148/2020, UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng cũng như điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất cũng như diện tích tối thiểu được tách đối với từng loại đất.

Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực quy định rõ về các điều kiện được tách thửa, hợp thửa đất.

Luật Đất đai 2024 quy định 8 nguyên tắc tách thửa, hợp thửa mà người dân nên biết. Ảnh: Internet  
Luật Đất đai 2024 quy định 8 nguyên tắc tách thửa, hợp thửa mà người dân nên biết. Ảnh: Internet  

Theo đó, căn cứ vào Khoản 1 Điều 220 quy định về việc tách thửa đất, hợp thửa đất cần đảm bảo 8 nguyên tắc và điều kiện sau:

1. Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

3. Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; đất không bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Việc tách thửa đất cần đảm bảo có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; cần đảm bảo cấp thoát nước cũng như nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý.

Trong trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi thì khi thực hiện việc tách thửa đất sẽ không phải thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất để làm lối đi đó.

5. Trong trường hợp tách thửa đất mà có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tach thửa đất.

6. Các thửa đất sau khi tách thửa cần đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo đúng quy định của UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn so với diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì cần thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

7. Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện việc tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách ra phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của các loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

8. Trong trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không được thực hiện tách thửa.

3 điều kiện để đất được tách thửa

Ngoài việc đảm bảo 8 nguyên tắc nêu trên, việc tách thửa cần đảm bảo những điều kiện sau:

1. Các thửa đất sau khi bị tách cần đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo đúng quy định của UBND cấp tỉnh.

Trong trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì cần thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

2. Trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần của thửa đất thì thực hiện việc tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

3 điều kiện để tách thửa, hợp thửa theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet  
3 điều kiện để tách thửa, hợp thửa theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet  

Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

3. Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì sẽ không thực hiện việc tách thửa nữa.

Liên quan đến việc hợp thửa đất, ngoài các nguyên tắc tại Khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai 2024, cần đảm bảo 2 điều kiện khác gồm:

- Việc hợp các thửa đất cần đảm bảo có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp hợ thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất ở.

- Đối với những trường hợp hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất thì cần thực hiện đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để thống nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng đất, một hình thức trả tiền thuê đất đúng theo quy định của pháp luật.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống