6 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 6 trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

6 trường hợp không được cấp sổ đỏ

Căn cứ Điều 151 Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, Khoản 1 Điều 151 của Luật này quy định người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây:

1. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

2. Trường hợp đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 7 của Luật này, trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đất thuê hoặc đất thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng nằm trong diện này.

Sẽ có 6 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Sẽ có 6 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

3. Trường hợp đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp mà có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước ngày 1/2/2015 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng...

4. Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp, trừ trường hợp đã quá 2 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.

5. Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng các biện pháp khác để đảm bảo thi hành án theo quyết định của pháp luật thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh.

6 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ

Căn cứ Điều 2 Khoản 151 Luật Đất đai 2024 quy định các tài sản gắn liền với đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong những trường hợp sau đây:

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó thuộc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2. Trường hợp nhà ở hoặc công trình xây dựng được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý và sử dụng vận hành công trình chính;

6 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
6 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có các thông báo, quyết định này mà không thực hiện;

4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng, xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 148 và Điều 149 Luật này có Giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được quy định tại Điều 148 và Điều 149 của Luật này.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống