Cen Land: Doanh thu sụp đổ, quý I lỗ 9 tỷ, các khoản phải thu chiếm 83% tài sản

Quý I/2023, Công ty Cổ phần bất động sản Thế Kỷ (HoSE: CRE) đã chứng kiến doanh thu quý thấp nhất kể từ khi lên sàn tới nay cùng khoản lỗ sau thuế thứ hai liên tiếp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của CRE đạt 53 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 25 tỷ đồng, giảm 94%.

Do doanh số rất thấp, chi phí bán hàng trong quý chỉ 693 triệu đồng, giảm 99%. Cùng với đó, chi phí quản lý cũng giảm 42%, đạt 38 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong quý không mang lại thặng dư, do doanh thu chỉ 19 tỷ đồng, (giảm 20%) trong khi chi phí là 22 tỷ đồng (giảm 35%).

Do đó, kết quý I, CRE lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi thuần 182 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thuần thứ hai liên tiếp.

Khoản lãi khác 7,6 tỷ đồng là không đủ để cứu vãn lợi nhuận. Chung cục, CRE lỗ trước thuế 8,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 181 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của CRE (quý IV/2022 lỗ 58 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của CRE đạt 7.413 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Trong số đó, các khoản phải thu chiếm tới 83%, đạt 6.175 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng, tương đương giảm 3% so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt 539 tỷ đồng, tăng 27%, chiếm 7% tổng tài sản. Như vậy, 90% tài sản của CRE là tồn kho và các khoản phải thu.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết quý I/2023 đạt 1.791 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.024 tỷ đồng, tăng 1,8%. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 16% còn 117 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu đạt 5.622 tỷ đồng, tăng thêm 8 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số D/E của CRE chỉ là 0,31 lần.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của CRE âm 165 tỷ đồng, do tăng tồn kho, giảm các khoản phải trả và chi trả lãi vay. Trong bối cảnh đó, CRE không còn dám chi cho vay, mua công cụ nợ nhiều như năm trước. Ngược lại, công ty tăng thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ để làm dương dòng tiền đầu tư. Qua đó, CRE giảm được áp lực vay mượn so với cùng kỳ, biểu hiện là dòng tiền đi vay giảm 76% xuống chỉ còn 398 tỷ đồng, giúp CRE cân đối dòng tiền thuần trong quý. Đây có thể xem là điểm sáng hiếm hoi của CRE trong quý này.

Năm 2023, CRE đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.500 tỷ đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu từ môi giới bất động sản đạt 1.000 tỷ đồng (bằng 71% so với thực hiện năm 2022); doanh thu từ đầu tư bất động sản 2.350 tỷ đồng (bằng 122% thực hiện năm 2022); doanh thu dịch vụ marketing, cho thuê văn phòng và hoạt động khác 150 tỷ đồng (bằng 107% thực hiện năm 2022). Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 168 tỷ đồng, bằng 68% thực hiện năm 2022.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance