CEO Group: Chi phí bán hàng tăng gấp 6 lần, lãi quý I bị ăn mòn chỉ còn 24 tỷ

Quý I/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở mức khá, song lợi nhuận sau thuế lại giật lùi do chi phí bán hàng tăng quá mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của CEO đạt 357 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng đồng thời ở cả 2 mảng chính: doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 115 tỷ đồng, tăng 55%; doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 241 tỷ đồng, tăng 10%.

Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 105 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính của CEO có cải thiện với doanh thu 7 tỷ đồng, gần như không đổi, song chi phí giảm 22%, chỉ 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng được giữ vững ở mức 19 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng đã tăng rất mạnh, tăng 5,7 lần, đạt 33 tỷ đồng. Bởi vậy, kết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 38 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của CEO đạt 6.592 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 122 tỷ đồng, giảm 70%. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 277 tỷ đồng, giảm 27%.

Chất lượng tài sản của CEO khá lành mạnh khi các khoản phải thu đạt 1.183 tỷ đồng, giảm 6% (trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 6 tỷ đồng còn 44 tỷ đồng); hàng tồn kho đạt 1.471 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn đạt 1.248 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CEO tại ngày 31/3/2023 đạt 2.851 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 388 tỷ đồng, giảm 10% và nợ vay đạt 1.106 tỷ đồng, giảm 5%.

Vốn chủ sở hữu đạt 3.741 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,76 lần.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của CEO âm 333 tỷ đồng, do giảm các khoản phải trả và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong bối cảnh thu hẹp quy mô của dòng tiền đi vay, CEO đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác (138 tỷ đồng) cân đối dòng tiền hoạt động. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần quý I vẫn âm tới 288 tỷ đồng, khiến quy mô vốn bằng tiền sụt giảm mạnh.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance