Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân các dự án đầu tư công

UBND TP Hà Nội cho biết từ đầu năm đến ngày 30/6, Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch giao; kế hoạch vốn năm 2021, theo quy định sẽ chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12,tính đến 30/6, tỷ lệ giải ngân đối với cấp Thành phố được 109,3 tỷ đồng đạt 8,76%, cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách Thành phố hỗ trợ) được 342,7 tỷ đồng, đạt 24,33%.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành phố Hà Nội kết quả giải ngân các dự án.
Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành phố Hà Nội kết quả giải ngân các dự án.

Chỉ thị số 10 cho biết: đến nay, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra, trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ; kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn Thành phố.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công

Thực hiện nghiêm Kết luận số 52-KL/TU ngày 07/7/2022 của Thành ủy về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII: “Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý”, UBND Thành phố Hà Nội giao:

Các chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan), tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND Thành phố xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp (không đạt trên 90% kế hoạch).

Tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công

Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì xây dựng “Báo cáo chuyên đề về đánh giá thực trạng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB đối với các dự án trên địa bàn Thành phố (gồm cả các dự án cấp Thành phố và các dự án cấp huyện), báo cáo UBND Thành phố (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung), thời hạn hoàn thành trước ngày 05/8/2022.

Sở Xây dựng chủ trì xây dựng Báo cáo chuyên đề về đánh giá thực trạng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy nhanh các thủ tục đầu tư (trọng tâm là: phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu).

Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chỉ giới đường đỏ, sớm thẩm định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án.

Công an Thành phố chủ trì hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cấp phép phòng cháy chữa cháy cho các dự án.

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công

UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động dự báo các khó khăn, vướng mắc khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Trong đó, Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với Thành phố Hà Nội kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành phố kết quả giải ngân các dự án.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống