Eximland: Hoạt động tài chính cứu lợi nhuận quý IV, tiền cuối năm chỉ còn 270 triệu đồng

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (OTC: Eximland) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả kém tích cực về kết quả kinh doanh.

Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần của Eximland đạt 6,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,7 tỷ đồng, giảm 61%.

Trong quý, hoạt động tài chính trở thành trụ cột của Eximland khi mang về 30,4 tỷ đồng doanh thu, nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm 49%.

May mắn là các loại chi phí rất thấp nên Emximland có lợi nhuận trước thuế 27,9 tỷ đồng, giảm 54%; lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Eximland đạt 25,9 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; lợi nhuận gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Biên lợi nhuận gộp đạt 58,6%, tăng mạnh so với năm trước là 33,9%.

Hoạt động tài chính, nhờ vào quý IV có đột biến, mà cả năm có doanh thu 31 tỷ đồng, giảm 68%. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 8 tỷ đồng và chi phí quản lý đạt 15 tỷ đồng - đều không đổi.

Kết quả là năm 2022, Eximland có lợi nhuận trước thuế 22,8 tỷ đồng, giảm 72%; lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, giảm 74% so với năm trước.

Năm 2022, Eximland đặt mục tiêu doanh thu 6,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 43,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành gấp 4 lần mục tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Eximland đạt 735 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 148 tỷ đồng (trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 29 tỷ đồng).

Hàng tồn kho đạt 145 tỷ đồng, gồm: dự án Bà Điểm Hóc Môn 40 tỷ đồng, dự án quận 9 – đất nhà ở xã hội 105 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 54 tỷ đồng, gồm: dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 1 9 tỷ đồng, cao ốc Toplife – Tower 49 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết năm 2022 là 149 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Nợ vay là thành tố đáng chú ý hơn cả trong cơ cấu nợ phải trả, đạt 66 tỷ đồng, giảm 6%.

Vốn chủ sở hữu của Eximland là 585 tỷ đồng, giảm 2%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,25 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của Eximland dương 53 tỷ đồng. Công ty đã chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác dẫn đến dòng tiền đầu tư âm 34 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu 16 tỷ đồng. Kết quả là tiền và tương đương tiền tại ngày cuối năm 2022 chỉ còn vỏn vẹn 271 triệu đồng.

Theo VietnamFinance