Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố.

Theo đó, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố ở mức cao nhất. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân các năm 2024, 2025 luôn đạt tối thiểu 95% kế hoạch Thành phố giao. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố; Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Thông báo số 1637-TB/TU ngày 08/4/2024 của Thành ủy.

Hình minh họa
Hình minh họa

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố, Kế hoạch của UBND Thành phố, đồng thời tập trung triển khai 05 chuyên đề: Đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, quyết liệt triển khai các dự án trong từng ngành, lĩnh vực;

Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai thực hiện; Đánh giá tổng thể tình hình thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, năm 2024, 2025 để tham mưu điều chỉnh, điều hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021¬-2025 cấp Thành phố, báo cáo Thành ủy và trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 7/2024; Định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030.

UBND Thành phố yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Kế hoạch. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư tại các đơn vị, trong đó tập trung các dự án cấp Thành phố và các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu để thực hiện các chương trình, kế hoạch của Thành phố; Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện.

Thiện Phúc

Theo Chất lượng và cuộc sống