Hà Nội: Lập Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định 2410/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo các sở, ngành, cục, viện thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và mời đại diện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Văn phòng Thành ủy, Ban Đô thị HĐND thành phố tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo.

Hà Nội: Lập Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030.  
Hà Nội: Lập Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030.  

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định việc mời thêm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên môn liên quan tham gia để tư vấn, phản biện và phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đơn vị tư vấn, phản biện trong quá trình triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thiên An

Theo Doanh nghiệp Việt Nam