Hải Phát Invest: Lợi nhuận giảm 95%, cả quý III chỉ lãi 4 tỷ,

Kết quả kinh doanh quý III/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) khá bết bát khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế cùng giảm mạnh.

Hải Phát Invest: Lãi sau thuế quý III chỉ 4 tỷ, giảm 95%
Hải Phát Invest: Lãi sau thuế quý III chỉ 4 tỷ, giảm 95%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HPX, doanh thu thuần quý III/2023 đạt 301 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước và giảm 59% so với quý II/2023.

Do doanh thu giảm, lợi nhuận gộp cũng giảm 74% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, HPX chỉ có thêm vài tỷ đồng thu nhập khác. Trong khi đó, doanh thu tài chính âm 622 triệu đồng, còn các loại chi phí dù giảm song vẫn khá lớn (chi phí tài chính 40 tỷ đồng, giảm 59%; chi phí quản lý 11 tỷ đồng, giảm 37%).

Kết quả là HPX chỉ có lợi nhuận trước thuế 11,8 tỷ đồng, giảm 91% và lợi nhuận sau thuế 4,3 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, quý III/2023 đã đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp có lãi của HPX.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 8%; lợi nhuận gộp đạt 246 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Các loại chi phí khá lớn (chi phí tài chính 104 tỷ đồng, giảm 65%; chi phí quản lý 43 tỷ đồng, giảm 20%; chi phí bán hàng 21 tỷ đồng, tăng 61%) đã bào mòn đáng kể số lợi nhuận gộp có được.

Hệ quả là HPX chỉ có thể kết thúc 9 tháng với 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 51% và 61 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của HPX đạt 8.571 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu tăng 5%, đạt 3.802 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 12%, còn 3.320 tỷ đồng,  chiếm 39% tổng tài sản và tiền và tương đương tiền giảm 68%, còn 46 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 5.053 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Trong đó, đáng nói là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 776 tỷ đồng, giảm 29%, còn nợ vay đạt 2.668 tỷ đồng, giảm 19%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 3.518 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,43 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của HPX cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ khi dương 424 tỷ đồng, chủ yếu do giảm hàng tồn kho, giảm các khoản phải thu. Trong kỳ, HPX tăng cường thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, khiến dòng tiền đầu tư đảo ngược trạng thái so với cùng kỳ, đạt 128 tỷ đồng. Điều này giúp dòng tiền vay/trả đã giảm quy mô xuống còn 184 tỷ đồng/837 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance