[Infographic] Những điểm mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Vậy Nghị định 65/2022/NĐ-CP có những điểm mới gì so với 153/2020/NĐ-CP?

[Infographic] Những điểm mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - Ảnh 1

Quang Anh

Theo Chất lượng và Cuộc sống