Khải Hoàn Land (KHG): Quý III thắng lợi, 9 tháng lãi 240 tỷ, các khoản phải thu chiếm 87% tài sản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) báo lãi trước thuế 67 tỷ đồng trong quý III, nâng tổng lãi trước thuế 9 tháng lên 240 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ).

Quý III, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt 304 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 90 tỷ đồng. Do giá vốn tăng cao nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,5% xuống 29,6%.

Trong quý, hoạt động tài chính khởi sắc khi ghi nhận doanh thu 73 tỷ đồng, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí, tương ứng với sự nở ra của doanh thu, chi phí tài chính tăng gấp 2,2 lần lên 39 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 6 lần, đạt 43 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 55%, đạt 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết lại quý III, lợi nhuận trước thuế của Khải Hoàn Land vẫn tăng 13%, đạt 67,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận của Khải Hoàn Land đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 50%, đạt 767 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 46%, đạt 263 tỷ đồng.

Cùng với doanh thu tài chính tăng mạnh 4,8 lần, đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Khải Hoàn Land tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm trước, đạt 240 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 10% so với đầu năm, đạt 7.054 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu đạt 6.177 tỷ đồng, tăng 18%, chiếm 87% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt 534 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.

Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu đạt 6.711 tỷ đồng, chiếm tới 95% tổng tài sản - một mức đáng quan ngại về chất lượng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tăng vọt 10 lần so với đầu năm, đạt 1.195 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng thêm 192 tỷ đồng, đạt 4.889 tỷ đồng.

Về dòng tiền, 9 tháng, dòng tiền kinh doanh của Khải Hoàn Land âm nặng 1.051 tỷ đồng, cùng kỳ âm 395 tỷ đồng; nguyên nhân là do tăng các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho.

Dòng tiền vay/trả trong kỳ tăng cao đột biến, lần lượt đạt 571 tỷ đồng/31 tỷ đồng (cùng kỳ, công ty chỉ đi vay 52 tỷ đồng). Dù đã tăng cường vay mượn nhưng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 449 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ sụt giảm mạnh, chỉ còn 114 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance