Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2024?

Thay vì là 1/1/2024 như thông qua tại kỳ họp đầu năm 2024, Luật Đất đai 2024 có thể sẽ có hiệu lực trong năm 2024 này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản gửi bộ, ngành và UBND tỉnh, thành về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai 2024.

Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực từ 1/7/2024, thay vì 1/1/2025 như được thông qua tại kỳ họp hồi đầu năm nay.

Luật Đất đai 2024 có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024
Luật Đất đai 2024 có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thì hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất; Nghị định quy định về lấn biển; Nghị định quy định về xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và banh theo theo thẩm quyền Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; Thông tư quy định về thống kê, kiểm kể đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư quy định nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụn tiền thuê đất. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo theo thẩm quyền Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền: Thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

"Trước ngày 31/3/ 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024", văn bản nêu rõ.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống