Nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ ở đâu nếu bị mất?

Nhiều trường hợp người dân mất sổ đỏ do sơ suất, muốn xin được cấp lại sổ đỏ đã bị mất nhưng nộp hồ sơ ở đâu là điều không ít người dân cảm thấy băn khoăn thắc mắc.

Việc nộp hồ sơ ở cơ quan nào để xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất là điều không ít người dân băn khoăn. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này cho người dân.

Nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ ở đâu?

Theo đó, căn cứ Khoản 2, 3, 5 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Tuỳ điều kiện cụ thể của địa phương mà UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất: cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian theo đúng quy định của pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định).

Khi làm mất sổ đỏ, nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn. Ảnh: Internet
Khi làm mất sổ đỏ, nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn. Ảnh: Internet

Trong trường hợp nơi đó chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Trong trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngoài ra, địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cũng như trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ, do đó, các cơ quan được quy định tại Khoản 1, 2 Điều này thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ mới nhất

Căn cứ theo Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất được quy định như sau:

1. Khai báo mất sổ đỏ

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải đến UBND cấp xã để khai báo về việc mất sổ đỏ khi phát hiện sổ đỏ bị mất. UBND xã sẽ niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp bị mất do thiên tai, hoả hoạn.

2. Nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, người bị mất sổ đỏ nộp một bộ hồ sơ để đề nghị xin cấp lại sổ đỏ.

3. Xử lý hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện công việc:

- Kiểm tra hồ sơ;

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất, đồng thời ký cấp lại sổ đỏ;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

– Trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Nhận kết quả

Người sử dụng đất sẽ nhận kết quả sổ đỏ đã được cấp mới theo quy định sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có).

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống