Quốc Cường Gia Lai: Quý IV, doanh thu bất động sản giảm 90%, lần đầu thua lỗ sau 6 năm

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đã không thể kết thúc năm 2022 một cách trọn vẹn khi quý IV/2022 lỗ sau thuế 9,6 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ đầu tiên sau 6 năm.

Quý IV/2022, doanh thu thuần hợp nhất của QCG đạt 97 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu bất động sản giảm 90%, chỉ đạt 19 tỷ đồng, bằng 1/3 doanh thu bán điện.

Do doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp cũng giảm 46%, chỉ đạt 34 tỷ đồng. “Đã nghèo còn mắc cái eo”, QCG còn phải gánh chịu sự gia tăng của các loại chi phí: chi phí tài chính 28 tỷ đồng, gấp 2,5 lần; chi phí bán hàng 13 tỷ đồng, tăng 2,3 lần và khoản lỗ khác 3,5 tỷ đồng.

Kết quả là công ty báo lỗ trước thuế 16 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 30 tỷ đồng), lỗ sau thuế 9,6 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 32 tỷ đồng). Đây là quý lỗ sau thuế đầu tiên của QCG sau 6 năm (quý lỗ gần nhất là quý III/2016, lỗ sau thuế 5,17 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của QCG đạt 1.274 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận gộp đạt 137 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,7%, giảm mạnh so với năm trước là 21,7%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 13 lần. Song chi phí tài chính còn lớn hơn, đạt 57 tỷ đồng, tăng 44%. Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý có suy giảm, lần lượt giảm 66% và giảm 18%, song kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 47%, chỉ đạt 44 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 34 tỷ đồng, giảm 51% so với năm trước. Đây là năm có lợi nhuận sau thuế thấp nhất của QCG trong vòng 7 năm qua (năm 2015, lợi nhuận sau thuế chỉ là 21,8 tỷ đồng).

Năm 2022, QCG đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 6% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 44% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của QCG đạt 9.949 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Điểm nổi bật là hàng tồn kho có giá trị rất lớn, đạt 7.230 tỷ đồng, chiếm tới 72% tổng tài sản.

Các khoản phải thu cũng có giá trị lớn, đạt 677 tỷ đồng, chiếm 7% tổng tài sản; trong đó: ngắn hạn đạt 524 tỷ đồng, tăng 81%; dài hạn đạt 153 tỷ đồng, tăng 8%.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 5.608 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 34%, còn 366 tỷ đồng. Nợ vay cũng giảm 8%, đạt 416 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của QCG hiện đạt 4.311 tỷ đồng, tăng thêm 34 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 515 tỷ đồng.

Lê Nguyên

Theo VietnamFinance