Quý I bết bát của LIC: Doanh thu thấp nhất trong 6 năm, lỗ đậm nhất 3 năm qua

Tổng công ty Licogi (UPCoM: LIC) đã có quý I/2023 “đáng quên” với doanh thu thuần thấp kỷ lục và mức lỗ kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Quý I bết bát của LIC: Doanh thu thấp nhất trong 6 năm, lỗ đậm nhất 3 năm qua
Quý I bết bát của LIC: Doanh thu thấp nhất trong 6 năm, lỗ đậm nhất 3 năm qua

Báo cáo tài chính hợp nhất của LIC cho thấy trong quý I/2023, doanh thu thuần đạt 388 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và là doanh thu quý thấp nhất kể từ sau quý II/2017.

Nguyên do của tình trạng này là doanh thu mảng kinh doanh hàng hóa, bất động sản suy giảm 10%, đạt 276 tỷ đồng và doanh thu mảng xây dựng giảm 42%, đạt 60 tỷ đồng.

Với doanh thu đó, lợi nhuận gộp chỉ đạt 34 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, LIC có 3 tỷ đồng doanh thu tài chính, 9 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh liên kết. Công ty cũng tiết giảm được 78% chi phí tài chính (đạt 22 tỷ đồng), giảm 29% chi phí bán hàng (đạt 9 tỷ đồng) và giảm 22% chi phí quản lý (đạt 33 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để cứu LIC thoát lỗ. Kết quý I/2023, LIC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi thuần 29 tỷ đồng.

Cộng thêm khoản lỗ khác 4 tỷ đồng, LIC lỗ trước thuế 22,8 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 18 tỷ đồng), lỗ sau thuế 23,5 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 17 tỷ đồng).

Đây là quý lỗ sau thuế thứ 2 liên tiếp, quý lỗ thứ 6 trong số 13 quý gần nhất và cũng là quý lỗ đậm nhất kể từ sau quý I/2020.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của LIC đạt 4.098 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 842 tỷ đồng, giảm 4%; riêng khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 375 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 784 tỷ đồng, tăng nhẹ. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đạt 1.138 tỷ đồng, tăng 1,6%.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 3.676 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Như vậy có tới 90% tài sản của LIC được hình thành từ nợ phải trả.

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay chiếm 50%, đạt 1.853 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu khá mỏng, chỉ 421 tỷ đồng, 5,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 8,73 lần, tăng lên so với đầu năm là 8,34 lần. Riêng hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu đã là 4,4 lần, cho thấy LIC sử dụng đòn bẩy ở mức rất cao, phản ánh các nguy cơ xấu.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của LIC âm 249 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần âm 208 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance