Licogi 18: Doanh thu quý I thấp nhất trong 3 năm, lãi sau thuế chỉ 1,4 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (HNX: L18) đã có quý kinh doanh tồi tệ nhất kể từ sau quý I/2020.

Licogi 18: Doanh thu quý I thấp nhất trong 3 năm, lãi sau thuế chỉ 1,4 tỷ
Licogi 18: Doanh thu quý I thấp nhất trong 3 năm, lãi sau thuế chỉ 1,4 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của L18 đạt 302 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ sau quý I/2020. Mảng chủ đạo là xây dựng có doanh thu 289 tỷ đồng, giảm 6,7%.

Do giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận gộp tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận gộp này chỉ vừa đủ cho sự gia tăng của các loại chi phí: chi phí tài chính 13 tỷ đồng, tăng 85%; chi phí quản lý 15 tỷ đồng, tăng 7%.

Bởi vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2023 chỉ đạt 189 triệu đồng. Phải nhờ lợi nhuận khác 2 tỷ đồng, L18 mới có lợi nhuận trước thuế 2,2 tỷ đồng, giảm 62% và lợi nhuận sau thuế 1,4 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước - thấp nhất kể từ sau quý I/2020.

Năm 2023, L18 đặt mục tiêu doanh thu 2.892 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68,5 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, L18 mới chỉ hoàn thành 10,4% mục tiêu doanh thu và 3,2% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của L18 đạt 3.705 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 50% tổng tài sản, đạt 1.853 tỷ đòng, tăng 17%. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 34% tổng tài sản, đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 76 tỷ đồng.

Nợ phải trả của L18 tại ngày 31/3/2023 đạt 3.122 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Như vậy, có tới 84% tài sản của L18 được hình thành từ nợ phải trả.

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay chiếm tới 54%, đạt 1.703 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu đạt 583 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của L18 lên tới 5,35 lần, tăng đáng kể so với mức 4,73 lần hồi đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của L18 âm 268 tỷ đồng (cùng kỳ âm 110 tỷ đồng). Bởi vậy, trong quý, L18 đã gia tăng việc vay mượn, tiền thu từ đi vay đạt 538 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để cân đối dòng tiền, nên tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 82%, chỉ còn 37 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance