Quý I thảm hại của LDG: Doanh thu chỉ 710 triệu, lỗ kỷ lục 70 tỷ

Quý I/2023 có thể nói là quý kinh doanh tồi tệ nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) trong 9 năm qua.

Quý I/2023, doanh thu thuần của LDG chỉ đạt 710 triệu đồng, giảm tới 99,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là doanh thu theo quý thấp nhất kể từ 2014 tới nay.

Đáng nói, do kinh doanh dưới giá vốn, LDG lỗ gộp 11 triệu đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gộp 58,5 tỷ đồng. Đây là quý thứ ba trong lịch sử công bố thông tin của LDG có lỗ gộp (2 lần trước là quý III/2016 và quý III/2022).

Doanh thu tài chính trong quý chỉ 26 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính lên tới 47 tỷ đồng, tăng 76%. Chi phí bán hàng cũng tăng 85%, đạt 5,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý 20 tỷ đồng, giảm 24%.

Bởi vậy, kết quý I/2023, LDG lỗ trước thuế 72 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 4 tỷ đồng. Lỗ sau thuế 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,4 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp (quý IV/2022 lỗ sau thuế 39 tỷ đồng) và là quý lỗ đậm nhất lịch sử công bố thông tin của LDG.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của LDG đạt 7.856 tỷ đồng, giảm 29 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 72%, đạt 5.658 tỷ đồng, giảm 1%. Hàng tồn kho chiếm 14%, đạt 1.103 tỷ đồng giảm 3 tỷ đồng. Những chỉ số này cho thấy chất lượng tài sản của LDG ở mức rất xấu. Đáng nói, tiền và tương đương tiền của LDG tại ngày kết thúc quý I/2023 chỉ 3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 là 4.685 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.224 tỷ đồng, tăng thêm 2 tỷ đồng còn khoản người mua trả tiền trước đứng yên với 457 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của LDG tại cùng thời điểm nêu trên đạt 3.171 tỷ đồng, giảm 70 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số D/E là 1,47 lần.

Năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2023, công ty đang chạy ngược vạch xuất phát với một khoảng cách rất lớn.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance