Địa ốc First Real: Lãi quý II giảm 58%, tiền còn không đầy 5 tỷ

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) có một quý kinh doanh không thành công khi doanh thu giảm 33% và lợi nhuận sau thuế giảm 58% - thấp nhất trong 7 quý qua.

FIR vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm tài chính 2022 – 2023, kết thúc ngày 31/3/2023. Theo báo cáo, doanh thu thuần quý này chỉ đạt 63 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 35%, chỉ đạt 61 tỷ đồng.

Do doanh thu giảm, lợi nhuận gộp chỉ 33 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính trong quý mang lại doanh thu 4,4 tỷ đồng, tăng gấp 86 lần, song chi phí tài chính còn lớn hơn, đạt 13 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần.

Vì thế, dù chi phí bán hàng giảm 86%, chi phí quản lý giảm 14%, FIR vẫn phải chấp nhận lợi nhuận trước thuế giảm 58% so với cùng kỳ năm trước, chỉ 16 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 12,7 tỷ đồng, giảm 58% - thấp nhất trong 7 quý qua.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của FIR đạt 118 tỷ đồng, giảm 30%; lợi nhuận gộp đạt 70 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính tăng 5,6 lần, đạt 25 tỷ đồng, và chi phí quản lý 11,6 tỷ đồng, tăng 14%, đã bào mòn khoản lợi nhuận gộp ít ỏi trên, khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ còn 34,5 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 27,6 tỷ đồng, giảm 51%.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của FIR đạt 1.375 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu kỳ.. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 909 tỷ đồng, tăng 21%, chiếm 66% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt 331 tỷ đồng, giảm 11%, chiếm 24% tổng tài sản, chủ yếu là tồn kho hàng hóa (các lô đất nền tại khu dân cư An Phú, khu nhà ở Trường Thịnh và Mỹ Cảnh…). Như vậy, có tới 80% tài sản của FIR là hàng tồn kho và các khoản phải thu, một tỷ lệ đáng quan ngại.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/3/2023, nợ phải trả của FIR đạt 625 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu kỳ. Điểm sáng đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 41%, đạt 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ vay cũng tăng 13%, đạt 391 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của FIR khá dày dặn, đạt 750 tỷ đồng, giúp hệ số D/E chỉ là 0,83 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 6 tháng của FIR âm 80 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (141 tỷ đồng), chi trả lãi vay (25 tỷ đồng) - đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Dòng tiền tài chính thể hiện mức độ vay mượn tăng lên đáng kể, với tiền thu từ đi vay đạt 183 tỷ đồng, tăng 22% và tiền chi trả gốc vay đạt 137 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần 6 tháng âm 44 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền tại ngày 31/3/2023 chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 5 tỷ đồng, giảm 90% so với đầu kỳ.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance