Sau kiểm toán, lợi nhuận giảm 333 tỷ đồng, Hòa Bình nói gì

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được kiểm toán chênh lệch so với số liệu báo cáo tài chính do Hòa Bình tự lập giảm 333 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) của Hòa Bình giai đoạn 2012-2023.  
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) của Hòa Bình giai đoạn 2012-2023.  

Ngày 30/3/2024, Hòa Bình đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được kiểm toán chênh lệch so với số liệu báo cáo tài chính do công ty tự lập giảm 333 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, Hòa Bình đã có công văn giải trình gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với 3 nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, trong năm 2023, Hòa Bình đã ký hợp đồng bán một số khoản nợ phải thu cho một công ty mua bán nợ.

Theo hợp đồng, khoản nợ này sẽ thu trong vòng 12 tháng và Hòa Bình đã ghi nhận lợi nhuận của giao dịch này sau khi công ty đã chuyển giao các món nợ cho bên mua và nhận được thanh toán 10% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, theo quan điểm của kiểm toán AASC, liên quan đến tính chắc chắn của việc mua bán khoản nợ, chỉ khi bên mua trả được toàn bộ khoản nợ này trong năm 2023 thì mới được ghi nhận toàn bộ giá trị mua bán nợ đó vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp (điều này không có quy định cụ thể trong chế độ kế toán Việt Nam).

Do đó, AASC chỉ đồng ý ghi nhận lợi nhuận khoản tiền đã thu được trong năm 2023 là 29,8 tỷ đồng, phần còn lại sẽ ghi nhận tương ứng theo giá trị thực thu vào từng thời điểm thu thêm. Vì vậy, AASC đã điều chỉnh giảm lợi nhuận tương ứng là 258,7 tỷ đồng.

Thực tế, hiện nay HBC đang thu tiền mua bán nợ phù hợp với tiến độ quy định trong hợp đồng. Ngoài 29,8 tỷ đồng đã thu trong năm 2023, vào cuối tháng 3/2024, Hòa Bình đã thu được thêm số tiền 42 tỷ đồng.

Khoản bán nợ này dự kiến sẽ được ghi nhận toàn bộ trong năm 2024 như một khoản lợi nhuận đột biến do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Thứ hai, trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Kiểm toán AASC điều chỉnh tăng trích lập dự phòng phải thu khách hàng tính theo tuổi nợ đối với nhóm 3 khách hàng chiến lược của công ty khiến cho lợi nhuận sau kiểm toán giảm 63,3 tỷ đồng.

Theo ý kiến của Hòa Bình, ba khách hàng này là những chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh với tài sản là những dự án rất lớn, có giá trị cao nhưng ghi nhận trong sổ sách theo nguyên giá thì rất thấp.

Hòa Bình đã có quá trình hợp tác rất tốt qua nhiều năm (từ 10 đến trên 20 năm) đã và đang nhận thầu nhiều dự án lớn của những khách hàng này.

Trong năm 2023, 3 khách hàng trên đã chuyển hơn 1.109 tỷ đồng cho Hòa Bình và từ đầu năm 2024 đến nay, đã chuyển thêm hơn 119 tỷ đồng.

Ngoài tiềm lực tài chính đã được Hòa Bình xác minh, công ty không thấy có rủi ro nào khác để không thu được các khoản nợ của 3 khách hàng này.

Thứ ba, phần còn lại 10,9 tỷ đồng là một số điều chỉnh nhỏ bao gồm điều chỉnh tăng chi phí liên quan đến chi phí môi giới đối với các căn hộ khách hàng yêu cầu trả cọc, tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, điều chỉnh tăng chi phí lãi vay ngân hàng, hoàn nhập dự phòng phải thu của khách hàng và một số điều chỉnh bút toán nhỏ khác.

“Về khách quan, lợi nhuận giảm 333 tỷ đồng như chúng tôi đã trình bày ở trên là do quan điểm thận trọng của đơn vị kiểm toán đã phản ánh số liệu theo đúng chế độ kiểm toán Việt Nam còn Hòa Bình thể hiện kết quả của báo cáo tài chính trên nguyên tắc phản ánh đúng bản chất của vấn đề.

Như thông cáo báo chí đã gửi đi ngày 30/3/2024, đã có sự chênh lệch rất lớn lên đến gần 60 lần giữa vốn chủ sở hữu hợp nhất của Hòa Bình xác định theo thực tế (Báo cáo do công ty tự lập) và vốn chủ sở hữu xác định theo chế độ kế toán của Việt Nam (Báo cáo tài chính kiểm toán)”, thông báo của Hòa Bình kết luận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất do Hòa Bình tự lập, công ty đạt 7.546 tỷ đồng doanh thu, giảm 46,7% so với năm trước và lỗ sau thuế 778 tỷ đồng, trong khi năm trước công ty lỗ sau thuế 2.567 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, công ty có vốn chủ sở hữu 419 tỷ đồng và 13.055 tỷ đồng tổng tài sản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi AASC, công ty đạt 7.537 tỷ đồng doanh thu, giảm 46,7% so với năm trước và lỗ sau thuế 1.115 tỷ đồng, trong khi năm trước công ty lỗ sau thuế 2.567 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, công ty có vốn chủ sở hữu 93 tỷ đồng và 15.250 tỷ đồng tổng tài sản.

Đóng cửa ngày 1/4/2024, cổ phiếu HBC của Hòa Bình đạt 8.500 đồng/cổ phiếu, tăng 8% so với đầu năm (trong khi VN-Index tăng 13,4%) giúp vốn hóa ở mức 2.330 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống