Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh vốn, ngân sách

Quốc hội quyết định 5.016,674 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương đã bố trí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư của 24 địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

 

Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh vốn, ngân sách - Ảnh 1
Các đại biểu bấm nút thông qua thông qua Nghị quyết về điều chỉnh vốn, ngân sách

Với 480/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 9/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Nghị quyết quyết nghị: Điều chỉnh giảm dự toán vốn vay lại năm 2022 của 7 địa phương, với tổng mức giảm là 1.547,8 tỷ đồng.

Điều chỉnh tăng dự toán vốn vay lại (từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) năm 2022 của 7 địa phương với tổng mức tăng là226 tỷ đồng.

Về bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, Nghị quyết quyết nghị bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) số tiền 14.713,362 tỷ đồng.

Giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phối hợp với Kiểm toán Nhà nước rà soát số liệu để thực hiện quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (nguồn chi thường xuyên).

Về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, Nghị quyết quyết nghị giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính số tiền 2.268,3 tỷ đồng, trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng; tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính, trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng.

Về chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022, Nghị quyết quyết nghị chuyển 5.016,674 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương đã bố trí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư của 24 địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác; hủy dự toán số chuyển nguồn không sử dụng hết trong niên độ ngân sách Nhà nước năm 2022 theo quy định.

Nghị quyết yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HHĐND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Minh Thành

Theo Kinh doanh và Phát triển