Tình cảnh ‘phú quý giật lùi’ của Tổng công ty Thăng Long (TTL)

Mặc dù có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, song so với 2 quý đầu năm 2023, lợi nhuận quý III/2023 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (HNX: TTL) đang đi giật lùi.

Tình cảnh ‘phú quý giật lùi’ của Tổng công ty Thăng Long (TTL)
Tình cảnh ‘phú quý giật lùi’ của Tổng công ty Thăng Long (TTL)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TTL, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 295 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm 30% so với quý liền kề trước đó và thấp nhất trong 6 quý qua.

Điểm sáng của quý này là TTL đã không còn cảnh kinh doanh dưới giá vốn như cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 39 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,22%.

Trong quý, chi phí tài chính tăng khá mạnh (+77%), đạt 20 tỷ đồng. Song, TTL tiết giảm được 16% chi phí quản lý (đạt 16 tỷ đồng).

Và dù không còn được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính như cùng kỳ (giảm 99%), TTL vẫn có thể kết thúc quý III/2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận quý III/2023 còn 3,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ (lỗ 136 triệu đồng) song lại chỉ bằng 55% quý I/2023 và 40% quý II/2023.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TTL đạt 1.018 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận trước thuế 21 tỷ đồng, tăng 75%; lợi nhuận sau thuế 18,5 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TTL đạt 2.591 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 48% tài sản, đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 13%. Hàng tồn kho chiếm 25% tài sản, đạt 663 tỷ đồng, tăng 61%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giữ nguyên ở mức 163 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 1.967 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 41%, đạt 818 tỷ đồng, tăng 22%.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2023 đạt 624 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,15 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của TTL âm 207 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (167 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (252 tỷ đồng). Để có tiền hoạt động, TTL đã phải tăng cường vay mượn. Dòng tiền đi vay 9 tháng 2023 đã tăng 45% so với cùng kỳ, lên 856 tỷ đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến chi phí tài chính 9 tháng đạt 56 tỷ đồng, tăng 72%.

Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng vẫn âm 81 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền tại ngày 30/9/2023 giảm 49%, còn 82 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance