Tỉnh miền núi vùng Tây Bắc có diện tích lớn thứ 3 cả nước phát triển 16 đô thị vào năm 2025

Tỉnh thành này có diện tích tự nhiên là 1.410.983ha gồm 12 đơn vị hành chính cấp huyện, là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 của cả nước.

UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030.

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 16 đô thị (1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV, 13 đô thị loại V), đô thị hóa đạt 20,61%. Giai đoạn đến năm 2030, có 17 đô thị (1 đô thị loại II, 6 đô thị loại IV, 10 đô thị loại V), đô thị hóa trên 25%.

Theo UBND tỉnh Sơn La, mục tiêu phát triển đô thị nhằm sắp xếp lại hệ thống đô thị, tập trung phát triển các đô thị lớn, tạo sức hút làm đầu kéo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Sơn La; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững, thông minh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giàu bản sắc văn hóa.

Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển của từng vùng, địa phương; có tính chất, chức năng, bản sắc nổi bật, bảo đảm phát triển bền vững. Bổ sung thêm tính chất đô thị, giảm bớt tính chất tổng hợp, gia tăng tính chất chuyên ngành đô thị và phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cụ thể, về các chỉ tiêu phát triển đô thị, tỉnh đặt ra giai đoạn đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa là 20,6%, đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh đạt 0,002%, quy mô dân số đô thị khoảng 287.782 người; quy mô đất dân dụng đô thị 2.734,7ha; quy mô đất đơn vị ở trung bình 1.582,8ha; dân số đô thị được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 94%...

Tỉnh miền núi vùng Tây Bắc có diện tích lớn thứ 3 cả nước phát triển 16 đô thị vào năm 2025 - Ảnh 1

Tỉnh Sơn La

Ngoài ra, hệ thống đô thị toàn tỉnh bao gồm 16 đô thị trong đó có 1 đô thị loại II (TP. Sơn La); 2 đô thị loại IV ( đô thị Mộc Châu; thị trấn Hát Lót) và 13 đô thị loại V (thị trấn Sông Mã, thị trấn Phù Yên, Ít Ong, Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên, các đô thị Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Gia Phù, Phiêng Khoài, Tông Lạnh, Chiềng Khương).

Tiếp đó, giai đoạn phát triển đô thị từ 2026 đến năm 2030, các chỉ tiêu thống kê phát triển đô thị phấn đấu đáp ứng nhu cầu thực tế, với quy mô dân số 376.619 người; quy mô đất dân dụng 3.578,5ha; đất đơn vị ở trung bình 2.071,7ha. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25,8%; đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 0,0026%...

Bên cạnh đó, hệ thống đô thị toàn tỉnh có 17 đô thị gồm: 1 đô thị loại II (TP. Sơn La); 6 đô thị loại IV (đô thị Mộc Châu, thị trấn Sông Mã, thị trấn Hát Lót, Phù Yên, Ít Ong, Thuận Châu); 10 đô thị loại V (thị trấn Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Sốp Cộp, Yên Châu, Vân Hồ, đô thị Phiêng Khoài, Gia Phù, Tông Lạnh, Chiềng Khương, Ngọc Chiến).

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng, chủ trì, tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030 và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Định kỳ rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện sau từng giai đoạn 05 năm hoặc trong trường hợp các quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị cấp cao hơn được điều chỉnh. Hướng dẫn các địa phương lập Chương trình phát triển đô thị của từng đô thị, Đề án phân loại đô thị đảm bảo theo quy định hiện hành.

Sơn La là một tỉnh miền núi, vùng cao, nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên là 1.410.983ha gồm 12 đơn vị hành chính cấp huyện, là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 của cả nước, chiếm 39% diện tích vùng Tây Bắc và bằng 4,15% tổng diện tích tự nhiên toàn quốc.

Cùng với các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La là mái nhà của khu vực Bắc Bộ.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống