Từ năm 2025, đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được đền bù ra sao?

Từ năm 2025, người sở hữu đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ được đền bù như thế nào?

Người sở hữu đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được bồi thường bằng nhà ở từ 2025?

Luật Đất đai 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025, quy định cụ thể về bốn hình thức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó cụ thể như sau:

- Giao đất có cùng mục đích sử dụng đối với loại đất thu hồi. Đối với trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền mặt theo giá đất cụ thể do UBND cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt bằng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Người có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường bằng đất, nhà ở mà có nhu cầu bồi thường bằng tiền thì nhà nước sẽ đáp ứng nguyện vọng.

- Người có đất bị thu hồi có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất sẽ được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng.

- Trường hợp người có đất bị thu hồi có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ nhà ở sẽ được xem xét bồi thường bằng nhà ở.

- Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất, phần diện tích còn lại của thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu mà UBND cấp tỉnh quy định, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi thì sẽ được thu hồi và bồi thường, hỗ trợ.

Luật Đất đai 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025. Ảnh: Internet
Luật Đất đai 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025. Ảnh: Internet

Như vậy, so với Luật Đất đai 2013, tại khoản 1 Điều 96 dự thảo Luật Đất đai 2024 mở rộng thêm hai hình thức bồi thường gồm: Đất khác mục đích sử dụng và đất bị thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Theo quy định trên, từ năm 2025, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp nếu như đáp ứng đủ các điều kiện bồi thường theo quy định thì sẽ được bồi thường bằng nhà ở.

Đối với trường hợp có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường sẽ được tính trong hạn mức theo quy định và diện tích đất do được thừa kế.

Các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước. giao đất có thu tiền, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng đất cũng sẽ được bồi thường về đất nếu bị thu hồi.

Các cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo hiện đang sử dụng đất nông nghiệp nếu bị thu hồi cũng sẽ được bồi thường về đất.

Hạn mức bồi thường về đất nông nghiệp là bao nhiêu?

Luật Đất đai 2024 quy định về bồi thường khi thu hồi đất cụ thể như sau:

- Thứ nhất: Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế.

- Thứ hai: Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 01/07/2014 thì việc bồi thường và hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Thứ ba: Trong trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/07/2024 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì việc bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện được bồi thường về đất nông nghiệp khi bị thu hồi

Căn cứ theo khoản 1 Điều 96 dự thảo Luật Đất đai 2024 thì hộ gia đình, cá nhân hiện đang sử dụng đất nông nghiệp sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi phải đáp ứng những điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 dự thảo Luật Đất đai 2024, gồm:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Có một trong số các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hiện đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 dự thảo Luật Đất đai 2024;

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai;

- Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

  (Nội dung được trích từ bản dự thảo Luật Đất đai 2024)

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống