Bảo hiểm Manulife đầu tư hơn 100 nghìn tỷ vào chứng khoán

Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Bảo hiểm Manulife) công bố tình hình tài chính kiểm toán năm 2023. Theo đó, doanh thu về hoạt động kinh doanh giảm 20% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh hơn 31%.

Thông tin từ Manulife Việt Nam cho biết, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2023 đạt 21.052 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022. Tuy nhiên, chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2023 là 8.623 tỷ đồng, tăng 25% so với 2022.

Đáng chú ý, hoạt động đầu tư tài chính của Manulife Việt Nam trong năm qua ghi nhận kết quả rất khả quan đạt mức 4.396 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2022.

Theo đó, Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của công ty đạt 3.270 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022.

Tính đến hết 2023, tổng tài sản của Manulife Việt Nam đạt 118.633 tỷ đồng, tăng 12% so với 2022. Đến cuối năm 2023, Tổng giá trị tài sản đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam của Manulife Việt Nam cuối năm 2023 được ghi nhận ở mức 108.304 tỷ đồng.

Theo tài liệu của VietnamFinance, Manulife Việt Nam (công ty mẹ) đã uỷ thác công ty Quản lý Quỹ Manulife quản lý danh mục đầu tư với tổng chi phí năm 2023 là gần 320 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, Bảo hiểm Manulife uỷ thác công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife (QLQ Manulife) tiền gửi gần 2.725 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm 2023.

Danh mục uỷ thác đầu tư của công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife
Danh mục uỷ thác đầu tư của công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife

Cuối năm 2023, danh mục đầu tư của Bảo hiểm Manulife uỷ thác cho Công ty QLQ Manulife đạt hơn 111.263 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm 2023. Cụ thể: Chứng khoán vốn niêm yết hơn 16.253 tỷ đồng, Chứng khoán nợ niêm yết là 65.226 tỷ đồng; Chứng khoán nợ chưa niêm yết là 11.071 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại 31/12/2023, danh mục uỷ thác trên ghi nhận giá trị giảm của chứng khoán vốn niêm yết là hơn 720 tỷ đồng, giá trị giảm so với tổng giá trị nợ niêm yết là 6,6 tỷ đồng.

Được biết, đầu năm 2023, nhiều khách hàng kéo tới trụ sở chính của Manulife Việt Nam để phản đối liên quan vụ tiền tiết kiệm bị hô biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư thông qua ngân hàng SCB.

Đến tháng 6/2023, Manulife đã đánh mất vị trí Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2023, theo báo cáo của Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report). Cùng với đó, tháng 10/2023, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra toàn diện Bảo hiểm Manulife.

Công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife (Việt Nam) là công ty con của Bảo hiểm Manulife, hoạt động chính lĩnh vực quản lý quỹ. Theo đó báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, doanh thu về hoạt động kinh doanh đạt 336 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh đạt gần 230 tỷ đồng, tăng gần 36,5% so với năm tài chính 2022.

Tại ngày 31/12/2023, Quản lý Quỹ Manulife sở hữu tổng tài sản hơn 753 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm hơn 670 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và 51 tỷ đồng phải thu ngắn hạn. Về nguồn vốn, cuối năm 2023, Quản lý Quỹ Manulife có vốn góp chủ sở hữu là 83 tỷ đồng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối 610 tỷ đồng.

Đáng chú ý là, tại cuối năm 2023, Quản lý quỹ ghi nhận còn phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 15 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân gần 1 tỷ đồng.

Được biết, tính đến 31/12/2023, Quản lý Quỹ Manulife có hơn 34 lao động, trong khi chi phí nhân viên đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh là hơn 31,3 tỷ đồng, chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp là gần 28 tỷ đồng. Theo đó, lương bình quân năm 2023 của quản lý quỹ là 145 triệu đồng/ tháng.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance