Báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp, TDC có năm tồi tệ nhất lịch sử

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) đã nối dài chuỗi kinh doanh thua lỗ sang quý thứ 5 liên tiếp, đẩy mức lỗ sau thuế năm 2023 lên tới 365 tỷ đồng – là năm đầu tiên lỗ trong lịch sử công bố thông tin của doanh nghiệp này.

Báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp, TDC có năm tồi tệ nhất lịch sử
Báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp, TDC có năm tồi tệ nhất lịch sử

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của TDC đã cho thấy một bức tranh u ám. Trong quý này, doanh thu thuần chỉ đạt 130 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lợi nhuận gộp đạt 74 tỷ đồng, tăng 2,3 lần, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 56,9%, song chừng đó là không đủ để trang trải cho các loại chi phí: chi phí tài chính 65 tỷ đồng, tăng 18%; chi phí bán hàng 14 tỷ đồng, giảm 62%; chi phí quản lý 34 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần.

Kết quả, TDC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 27 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần 70 tỷ đồng), là quỹ lỗ thuần thứ 5 liên tiếp.

Chịu thêm khoản lỗ khác 9 tỷ đồng, TDC ghi lỗ sau thuế 36 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 80 tỷ đồng), đánh dấu quý lỗ thứ 5 liên tiếp.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của TDC đạt 503 tỷ đồng, giảm 80% so với năm trước và thấp nhất trong vòng 16 năm qua (kể từ sau năm 2007). Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự sụt giảm mạnh của mảng bất động sản (giảm 90%, đạt 174 tỷ đồng), mảng xây dựng (giảm 85%, đạt 26 tỷ đồng), mảng bán thành phẩm (giảm 36%, đạt 357 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 180 tỷ đồng, giảm 56%. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,7%.

Trong năm, doanh thu tài chính đạt 14 tỷ đồng, tăng 15 lần. Tuy vậy, với chi phí quá lớn (chi phí tài chính 191 tỷ đồng, giảm 22%; chi phí bán hàng 55 tỷ đồng, giảm 39%; chi phí quản lý 74 tỷ đồng, tăng 57%), TDC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 123 tỷ đồng (cùng kỳ lãi thuần 32 tỷ đồng).

Cùng với khoản lỗ khác 240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của TDC bị “dìm” xuống mức âm 364 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 99 tỷ đồng).

Tính sau thuế, TDC lỗ 365 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 99 tỷ đồng), đánh dấu năm lỗ đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp.

Năm 2023, TDC đặt mục tiêu doanh thu 1.595 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng. Như vậy, năm 2023, TDC mới hoàn thành 31,5% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát hàng trăm tỷ đồng đối với mục tiêu lợi nhuận.

Cơ cấu tài sản của TDC năm 2023 có điểm đáng chú ý là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tăng 24% so với đầu năm, đạt 1.998 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: Hòa Lợi – khu dân cư E12 – E16 (807 tỷ đồng), Hòa Lợi – khu dân cư E15 – E19 (348 tỷ đồng), Hòa Lợi – khu dân cư D10 - D11 (62 tỷ đồng), TDC Plaza (523 tỷ đồng), Unitown – giai đoạn 2 (255 tỷ đồng). Trong khi đó, hàng tồn kho hầu như không có biến động đáng kể, đạt 398 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ phải trả có điểm đáng nói là nợ vay suy giảm, giảm 7%, còn 1.579 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản trả trước của khách hàng mua bất động sản tăng 4 lần lên 30 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của công ty âm 35 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho (384 tỷ đồng), chi trả lãi vay (182 tỷ đồng). Trong khi đó, dòng tiền vay/trả giảm mạnh, đạt 380 tỷ đồng/510 tỷ đồng, lần lượt giảm 71% và 62%.

Lưu chuyển tiền thuần âm 27 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 14 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance